Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych...

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1-go Maja
58-530 Kowary
powiat: jeleniogórski
tel. 075 718-24-16
burmistrz@kowary.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów zieleni miejskiej: parków, skwerów, rabat, placów i innych obiektów, zlokalizowanych na terenie miasta Kowary, w tym: I. Przedmiot zamówienia w zakresie utrzymania skwerów, parków i rabat obejmuje: 1) Oczyszczanie obiektów (w razie potrzeby - codziennie) - usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Sposób oczyszczania zależy od rodzaju nawierzchni; usuwanie zanieczyszczeń poprzez: usuwanie śmieci i innych odpadów, zamiatanie, usuwanie liści i nagromadzonego materiału BIO. 2) Koszenie nawierzchni trawiastych, zgodnie ze zleceniami roboczymi zamawiającego, które wystawiane będą w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy po podpisaniu umowy. 3) Mechaniczne odchwaszczanie alejek, plewienie - skwerów, klombów i rabat - 1 raz w miesiącu. 4) Usuwanie samosiewów, odrostów krzewów i drzew - raz w miesiącu i niezwłoczne ich wywożenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, z miejsca po wykonanej pracy, począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.10.2020 r. 5) Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów ozdobnych oraz drzew, to jest jednokrotne przycięcie oraz jednokrotne nawożenie w okresie obowiązywania umowy, 6) Stawianie donic w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w szacunkowej ilości 30 szt. Ilość ta może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji usługi. 7) Montaż i demontaż donic z kwiatami na latarniach ulicznych - 44 szt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8) Podlewanie (trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek) kwiatów w donicach zawieszonych na latarniach ulicznych - 44 szt oraz rozmieszczonych na terenie miasta w ilości 66 szt. 9) Informowanie drogą telefoniczną Zamawiającego na bieżąco o wszystkich nieprawidłowościach, szkodach (aktach wandalizmu) oraz zagrożeniach bezpieczeństwa osób i mienia występujących na terenach zieleni miejskiej. 10) Lokalizacja i nazwa obiektów wchodzących w obszar przedmiotu zamówienia: skwer przy ul. Kowalskiej; dz nr 209 o powierzchni 774 m2, skwer przy ul. Jeleniogórskiej; dz nr 132 o powierzchni 1463 m2, skwer przy ul. Dworcowej;dz nr 238/2 o powierzchni 585 m2, skwery przy ul. Jeleniogórskiej, dz nr 67/4, 70 i 165 o powierzchni 818 m2, skwery przy ul. Pocztowej, dz. nr 105/9, 104/6, 108/8, 418 o powierzchni 767 m2, skwery przy ul. 1 Maja dz. nr 253/2, 266/6, 397/75 o powierzchni 543 m2, skwer przy ul. Górnicza dz. nr 403/4 o powierzchni 121 m2, skwer przy ul. Jagiellończyka dz. nr 397/41, 397/83, 393/3 o powierzchni 6075 m2, park przy ul. Parkowej dz. nr 600 o powierzchni 4000 m2. park rodzinny przy ulicy Karkonoskiej dz. nr 665/3 o powierzchni 1466,5 m2 II. Przedmiot zamówienia w zakresie koszenia obejmuje koszenie, zgrabianie i wywóz traw na terenach administrowanych przez Gminą Miejską Kowary. Orientacyjna powierzchnia do koszenia wynosi 363.000 m2. Zakres oraz lokalizacja prac zawarte będą w poszczególnych zleceniach roboczych wystawionych w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy po podpisaniu umowy z terminem wykonania do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. III. Przedmiot zamówienia w zakresie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów obejmuje cięcie, zbieranie materiału BIO oraz wywóz. Wykonanie co najmniej raz w trakcie obowiązywania zamówienia (ilość cięć w zależności od potrzeb). Orientacyjna długość żywopłotów do pielęgnacji wynosi 2000 mb. Zakres oraz lokalizacja prac zawarte będą w poszczególnych zleceniach roboczych wystawionych w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy po podpisaniu umowy z terminem wykonania do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. IV. Odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi będą niezwłocznie wywożone z miejsca wykonanej pracy i dostarczane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Koszt wywozu i składowania odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia utylizacji odpadów

CPV: 77314100-5,77340000-5,77312100-1

Dokument nr: 544165-N-2020, WRM.271.18.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kowary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej), osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a pok. 1-2 (Biuro Obsługi Klienta- Budynek A)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - W zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej, o wartości tej usługi minimum 50.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej: a) jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie pielęgnacji terenów zielonych, b) dwie osoby - operatorzy kosiarek, c) dwie osoby - zajmujące się odchwaszczaniem, plewieniem i usuwaniem zanieczyszczeń. - W zakresie potencjału technicznego, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: a) kosiarka spalinowa - co najmniej 2 szt., b) kosiarka spalinowa z napędem - co najmniej 1 szt., c) kosiarka do żywopłotu - co najmniej 2 szt., d) kosa spalinowa - co najmniej 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na te zasady,
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.