Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w kompleksie

Przedmiot:

Roboty budowlane w kompleksie

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie
ul. Saperska 2
59-726 Świętoszów
powiat: bolesławiecki
tel. 261 68 62 80, faks 261 68 62 80
43wog.szp@ron.mil.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w kompleksie 3015 w Bolesławcu
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont częściowy w budynku nr 6 w kompleksie 3015 w Bolesławcu zalecenia DWOP. Zakres robót budowlanych obejmuje remont środkowej klatki schodowej, wymianę drzwi zewnętrznych w elewacji frontowej (3 szt.), remont korytarza I piętra, remont pomieszczenia sanitarno - higienicznego I piętra, remont pomieszczenia sali odpraw na I piętrze, wymianę stolarki drzwiowej do pomieszczeń na I piętrze, remont wszystkich pomieszczeń II piętra. 2) remont sanitariatów II p., malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek parteru w budynku nr 1 w kompleksie 3015 w Bolesławcu. Zakres robót budowlanych obejmuje remont dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych na II piętrze, wymianę posadzki korytarza na parterze, wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych - 2 szt

Część nr: 1 Nazwa: remont częściowy w budynku nr 6 w kompleksie 3015 w Bolesławcu zalecenia DWOP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych obejmuje remont środkowej klatki schodowej, wymianę drzwi zewnętrznych w elewacji frontowej (3 szt.), remont korytarza I piętra, remont pomieszczenia sanitarno - higienicznego I piętra, remont pomieszczenia sali odpraw na I piętrze, wymianę stolarki drzwiowej do pomieszczeń na I piętrze, remont wszystkich pomieszczeń II piętra.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45331100-7, 45310000-3, 90650000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin udzielenia gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: remont sanitariatów II p., malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek parteru w budynku nr 1 w kompleksie 3015 w Bolesławcu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych obejmuje remont dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych na II piętrze, wymianę posadzki korytarza na parterze, wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45331100-7, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin udzielenia gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45453000-7,45331100-7,45310000-3,90650000-8

Dokument nr: 544329-N-2020, 41/PN/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://43wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
43 WOG ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów pok.12 Kancelaria Jawna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: Dla części nr 1 i 2 ? 1 osobą, która posiada kwalifikacje w zakresie dozoru (D-Grupa 1) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz uprawnienia kontrolno-pomiarowe (D,E) do 1kV; ? 1 osobą, która posiada kwalifikacje w zakresie eksploatacji (E-Grupa 1) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt.1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1b Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części nr 1 - 14 931,00 zł, Dla części nr 2 - 3 169,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: konto nr 97 1010 1674 0030 3013 9120 0000 z dopiskiem: ,,Wadium do postępowania 41/PN/2020 część nr ......" Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert. tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składnia ofert) 4. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art.46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7. Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art.46 ust 4a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 43, parter, pom. nr 12 ), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 15.06.2020r. do godz. 12:00. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona - art.89 ust.89 pkt.7b ustawy pzp. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielenia gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.