Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie audytów energetycznych dla budynków szkolnych

Przedmiot:

Opracowanie audytów energetycznych dla budynków szkolnych

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
Telefon: (76) 8-786-930, 8-786-933
ada.mikus@powiat-zlotoryja.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków szkolnych należących do Powiatu Złotoryjskiego
2. Zakres zadania:

Wykonania audytów energetycznych dla budynków:

1) Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4;

2) Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi przy ul. Wojska Polskiego 50;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi przy ul. Staszica 2;

4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wojcieszowie przy ul. Miedzianej 1 (budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3434/1274/J).

Audyty energetyczne przygotowane przez Wykonawcę dla w/w budynków będą wykorzystane przez Zamawiającego w naborze wniosków o dofinansowanie projektów na
,,Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych", finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W związku z tym, muszą zostać wykonywane w sposób zgodny ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi w/w projektu, dostępnymi pod wskazanym linkiem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki
-norweskie/nabory/art,27,energia-
odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-
energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-bud-szkolnych.html

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany będzie do:

- sporządzenia raportu z audytu energetycznego, zawierającego zbiór informacji oraz zestawienie pomiarów stanowiących bazę do obliczeń oraz analiz. Zasadność realizacji zaproponowanego rozwiązania powinna być potwierdzona za pomocą analizy ekonomicznej, wykazującej opłacalność przedsięwzięcia, któremu audyt ma służyć. Audyt powinien zawierać:

1) uzasadnienie potrzeby i opłacalności przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych,

2) określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii stanowiących jednocześnie założenia do opracowania niezbędnych dokumentów w celu wykonania robót budowlanych i określenia efektu ekologicznego. Oszczędność energii musi być wykazana w sposób obiektywny, zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej,

3) wykazanie oszczędności energii w sposób obiektywny zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej, poprzez wskazanie obligatoryjnego wskaźnika rezultatu, tj.: ,,Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego" wyrażanego w jednostce ,,MWh/rok" oraz efektu ekologicznego wyrażonego w procentowym zmniejszeniu emisji do powietrza oraz wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na:

a) ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,

b) wymianie okien i drzwi zewnętrznych,

c) przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

d) instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

e) wymianie systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,

f) montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,

g) zastosowaniu automatyki pogodowej,

h) zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii,

i) wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle
z termomodernizacją.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

a) urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);

b) urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);

c) układy (ogniwa) fotowoltaiczne;

d) pompy ciepła;
e) kolektory słoneczne;

f) małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);

g) urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;

h) urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

4.Wykonawca sporządzi Audyty w ilości trzech egzemplarzy w formie papierowej oraz jednego egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD

Dokument nr: WR.272.23.2020

Składanie ofert:
1. Zamawiający ustalił termin składania ofert cenowych Wykonawców do dnia 01.06.2020 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać drogą emaliową na adres ada.mikus@powiat-zlotoryja.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zadania: do dnia 15.07.2020 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu min. 3 audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej wraz z poświadczeniami, iż zostały wykonane należycie.

Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca wypełni oraz dołączy do oferty wykaz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

III. Kryterium oceny ofert

1) Jedynym kryterium oceny oferty jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

2) Sposób oceniania ofert:

W kryterium tym Zamawiającemu zależy, aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

cena:

cena najkorzystniejsza

X

100 max ilość punktów możliwych do otrzymania

cena badana
3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

6) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7) Powiat Złotoryjski udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodna ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający prosi o złożenie skanu oferty na druku załączonym do niniejszego zapytania pn. ,,Formularz oferty cenowej" (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

3. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.