Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty ziemne

Przedmiot:

Roboty ziemne

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o
Mickiewicza 29
40-085 Katowice
powiat: Katowice
j.durczewski@weglokoksenergia.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1017992,e0c6c22579f0ef66f025c48d1b322626.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty ziemne ul. Potyki 41 Ruda Śląska.
Treść zapytania:
Zapytanie ofertowe Platforma Zakupowa Logintrade nr: Z97/281634
Nazwa zamówienia: Roboty ziemne ul. Potyki 41 Ruda Śląska.
1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Informacje o Spółce jako Zamawiającym
Węglokoks Energia ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 26B, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619111, NIP 6412536523. REGON 363876515, z kapitałem zakładowym 3.295.000,00 zł.
1.2 Podstawy formalnoprawne przeprowadzenia postępowania
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia Postępowania Zakupowego (Organizator Postępowania) w imieniu i na rzecz Spółki wskazanej powyżej na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE (,,GK WE") z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów.
Strona internetowa Organizatora Postępowania Zakupowego: http://weglokoksenergia.pl
Do udzielenia zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawą Pzp" lub ,,Pzp", nie stosuje się.
Przeprowadzenie postępowania i jego rozstrzygnięcie nastąpi na podstawie Zapytania ofertowego oraz Aukcji elektronicznej.
2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
2.1 Przedmiot zapytania
1. Przedmiotem zapytania są roboty ziemne ul. Potyki 41 w Rudzie Śląskiej tj. wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej o długości 450 mb. W zakres robót wchodzą:
a) Roboty demontażowe nawierzchni z wywiezieniem i utylizacją odpadu,
b) Przygotowanie dróg dojazdowych i miejsc składowania piasku wraz z zakupem materiału,
c) Roboty ziemne tj. wykopy podsypki z zagęszczeniem,
d) Obsypka, nadsypka rurociągów oraz zasyp wykopów z zagęszczeniem i wyrównaniem terenu.
2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zapytania oraz wymagania w zakresie materiałów i sposobu wykonania robót określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zapytania (Załącznik nr 1 do Zapytania).
2) Wyciąg z projektu przyłącza (Załącznik nr 2 do Zapytania) w postaci:
a) Planu zagospodarowania terenu,
b) Schematu montażowego,
c) Profilu projektowanego przyłącza,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych, zwana dalej: ,,STWiORB" (Załącznik nr 3 do Zapytania).
4) Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania).
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania - ,,Projekt Umowy".
2.2 Zasady współpracy i obowiązki stron
Prawa i obowiązki stron określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania.
3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GAWARANCJI
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty ziemne ul. Potyki 41 Ruda Śląska. 1 komplet

Dokument nr: Z97/281634

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
27- 05- 2020 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
01- 06- 2020 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
28- 05- 2020 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1017992,e0c6c22579f0ef66f025c48d1b322626.html

Wymagania:
Oferty należy składać z wykorzystaniem Platformy Zakupowej Logintrade. Składając ofertę na Platformie Zakupowej z wykorzystaniem elektronicznego formularza oferty w tabeli należy podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zapytania(cena tożsama z ceną wynikającą z Załącznika nr 5 do Zapytania - ,,Oferta - Formularz oferty"). Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2020r. do godziny 12:00.
11 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU OFERT
11.1 Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Organizator Postępowania dokona wstępnej oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu i ,,Regulaminie Udzielania Zamówień" obowiązującego u Zamawiającego.
11.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Organizator Postępowania stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
11.3 Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zapytania, zaproponowanej przez Wykonawcę w trakcie negocjacji w formie aukcji elektronicznej (negocjacjom podlega cena ofertowa za wykonanie robót ziemnych i wynikająca z Oferty - Formularza oferty - stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
(Cmin / Co) x 100 pkt = C
gdzie: Cmin - cena netto oferty najtańszej; Co - cena netto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
Aukcja elektroniczna:
Cena po aukcji elektronicznej jest ceną jaką zapłaci Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż: Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
Organizator Postępowania udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym Zapytaniu oraz otrzyma największa liczbę punktów w kryterium ,,Cena" - spośród rozpatrywanych ofert.
11.4 Warunki odrzucenia oferty
1. W Postępowaniu zakupowym, Kierownik Zamawiającego na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
b) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
c) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
d) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
f) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
11.5 Warunki wykluczenia Wykonawcy
W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Zespołu negocjacyjnego może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.
12 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W Postępowaniu zakupowym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13 INFORMACJE DODATKOWE:
a) Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia w toku Postępowania zakupowego aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że wynik aukcji nie musi przesądzać o wyniku Postępowania zakupowego.
b) Organizator dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia Postępowania zakupowego również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyn. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania oferentom powodów faktycznych i prawnych unieważnienia przetargu. Unieważnienie przetargu przez Organizatora nie skutkuje prawem oferentów do dochodzenia roszczeń o zwrot wszelkich kosztów uczestnictwa
w unieważnionym postępowaniu przetargowym. O unieważnieniu danego postępowania przetargowego Organizator zawiadamia oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym przetargu
d) Wysokość i zasady naliczania kar umownych określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania.
e) Określenie warunków zmiany umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy),
c) kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
14 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 do Zapytania - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania,
Załącznik nr 2 do Zapytania - Wyciąg z projektu przyłącza,
Załącznik nr 3 do Zapytania -,,STWiORB",
Załącznik nr 4 do Zapytania - Projekt Umowy,
Załącznik nr 5 do Zapytania - Oferta (Formularz Oferty),
Załącznik nr 6 do Zapytania - Wzór Oświadczenia - RODO,
Załącznik nr 7 do Zapytania -Klauzula informacyjna Zamawiającego

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Roboty ziemne ul. Potyki 41 Ruda Śląska. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jarosław Durczewski
tel:
e-mail: j.durczewski@weglokoksenergia.pl
Kontakt merytoryczny:
Jarosław Durczewski
tel:
e-mail: j.durczewski@weglokoksenergia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.