Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
powiat: złotoryjski
tel: (76) 8773-396
ugzagrodno@zagrodno.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zagrodno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pod nazwą :
,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno".
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla zadania jw., polegającego na przebudowie istniejącego chodnika usytuowanego w drodze wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Zagrodno, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2612D do skrzyżowania z drogą gminną przy sklepie spożywczo-przemysłowym DINO (odcinek ok 540 m). Zakres zadania obejmuje:
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę,
2) uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i opinii oraz dopełnić w imieniu Zamawiającego koniecznych formalności związanych z rozpoczęciem przedmiotu zamówienia,
3) pozyskanie materiałów mapowych,
4) wykonanie badań geotechnicznych gruntu,
5) projekt powinien uwzględniać budowę kanału technologicznego,
6) wykonanie projektu budowlanego (cztery egzemplarzy),
7) wykonanie projektu wykonawczy (cztery egzemplarze),
8) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (cztery egzemplarze),
9) kosztorysy inwestorskie i przedmiarowe (po dwa egzemplarze),
10) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji elektronicznej w formacie PDF (jeden egzemplarz).

Składanie ofert:
Miejsce, forma ( fax., email, pismo) i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 59-516 Zagrodno, Zagrodno 52 - Sekretariat, do dnia 05.06.2020 r. w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: ugzagrodno@zagrodno.eu.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

Wymagania:
Warunki stawiane wykonawcy: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację umowy.
Kryteria oceny ofert
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena-100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając cały zakres zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Cenę całkowitą oraz ceny jednostkowe brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia, należy podać w ,,Formularzu ofertowym", który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Informacje dodatkowe:
1) w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,
2) umowa z oferentem zostanie zawarta na wzorze Urzędu Gminy Zagrodno,
3) Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z późn. zm.),
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny,
5) termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.