Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
tel: 65 544 36 00, fax: 065 543 26 58, tel. 65 544 36 37
mazur@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Osetno
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Osetno.

Zakres prac do wykonania obejmuje odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów, remont podłogi w kuchni i szatni, okładzina ścian w kuchni płytkami.
Szczegółowy opis robót zawiera przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą w obliczu ustanowionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020r. godz. 12:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Góra,
ul. Mickiewicza 1) w pok. nr 101 sekretariat, I piętro budynku, w terminie do dnia 03.06.2020r. roku do godz. 12.30

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Osetno.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 30 dni od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy planuje się w dniu podpisania umowy.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacji obmiarów wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2,3)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność - generuje wydruk z CEIDG - dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

cena- cena 100 %.

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) + wypełniony kosztorys ofertowy opracowany na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót, weryfikacja prawidłowości obmiarów leży po stronie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys będzie traktowany jako materiał pomocniczy na wypadek obliczeń wartości np. robót zaniechanych itp.

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.
10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą.

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) nie złożono żadnej ważnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1) wzór formularza oferty cenowej,

2) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3) oświadczenie o weryfikacji obmiarów

4) projekt umowy,

5) przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą w obliczu ustanowionego
wynagrodzenia ryczałtowego

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia w sprawach merytorycznych i proceduralnych jest:

Weronika Mazur- podinspektor ds. obsługi funduszu sołeckiego, tel. 65 544 36 37, e-mail: mazur@gora.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.