Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Głogowska 69-69a
59-220 Legnica
powiat: Legnica
534753360
biuro@andom.nieruchomosci.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247449
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych pod zarządem Zarządcy ,,Andom"" na budynkach przy ul. Głowackiego 4, ul. Głogowskiej 69-69a
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych pod zarządem Zarządcy ,,Andom"" przy ul. Głowackiego 4, ul. Głogowskiej 69-69a.
Cel zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych pod zarządem Zarządcy ,,Andom"" przy ul. Głowackiego 4, ul. Głogowskiej 69-69a.
Przedmiot zamówienia
W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:
Budynek przy ul. Głowackiego 4:
- Docieplenie ścian zewnętrznych,
- Docieplenie stropodachu,
- Wymiana źródeł światła na energooszczędne
Budynek przy ul. Głogowskiej 69-69a:
- Docieplenie ścian,
- Wymiana okien w piwnicy,
- Wymiana drzwi wejściowych,
- Wymiana źródeł światła na energooszczędne

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1247449, ZO/POIS/03/05/2020-TB

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej bądź kurierskiej na adres: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głogowska 69-69a, ul. Senatorska 28, 59-220 Legnica
Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa: w dniu 22.05.2020 r. do godz. 00:00
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@andom.nieruchomosci.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Legnica Miejscowość: Legnica
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane przy ul. Głowackiego 4, ul. Głogowskiej 69-69a.
Zadanie musi zostać zrealizowane w terminie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych (zamieszkałych) o łącznych parametrach
- w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych w technologii ,,ETICS" (dawniej bezspoinowy system ocieplenia tzw. ,,BSO"), co najmniej
2000 m2 ocieplenia (w tym co najmniej 500 m2 na jednym zadaniu - budynku)
- w zakresie ocieplenia powierzchni płaskich - płyt balkonowych, płyt logowych, tarasów, dachów płaskich, co najmniej 400 m2 ocieplenia (w tym co najmniej 100 m2 na jednym zadaniu - budynku)
- w zakresie docieplenia budynków objętych ochroną konserwatora budynków.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni powyższe kryterium, jeżeli skieruje do wykonania prac następujące osoby:
- kierownik budowy pełniący obowiązki kierownika robót budowlanych -doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ze specjalności budowlanej w tym przynależność do samorządu zawodowego, doświadczenie jako kierownik robót budowlanych przy prowadzeniu robót termomodernizacyjnych
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną nie niższą niż 200 000,00 zł (na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń).
W celu weryfikacji należy przedłożyć wymagany dokumenty jako załącznik.
Dodatkowe warunki
Zleceniodawca wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie samodzielnie (siłami własnymi) w co najmniej 60 %
W celu weryfikacji powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami
2. Załącznik numer 2 - Kosztorysy ślepe (Excel)
3. Załącznik numer 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik numer 4 - Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji inwestycji
5. Załącznik numer 5 - Wzór umowy z Wykonawcą (pdf)
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie
zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
oraz dokumenty wskazane jako załączniki do Formularza ofertowego zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 70 % x 100 pkt
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W przypadku, gdy Wykonawca udzieli gwarancji:
poniżej 25 miesięcy - oferta zostanie odrzucona
25 miesięcy <= x <= 26 miesięcy - otrzyma 0 punktów
26 miesięcy < x <= 37 miesięcy - otrzyma 5 punktów
37 miesięcy < x <= 49 miesięcy - otrzyma 10 punktów
49 miesięcy < x <= 59 miesięcy - otrzyma 20 punktów
59 miesięcy < x - otrzyma 30 punktów
Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego
z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku uzyskanie tej samej ilości punktów - kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. GŁOGOWSKA 69-69A
Adres
Senatorska 28
59-220 Legnica
dolnośląskie , Legnica
Numer telefonu
534753360
NIP
6912522027
Tytuł projektu
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych pod zarządem Zarządcy ,,Andom"
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0026/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Mołek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
534753360

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.