Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Oczyszczenie i odnowienie powłok malarskich ocieplonej elewacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Oczyszczenie i odnowienie powłok malarskich ocieplonej elewacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2020-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Grunwaldzka 12
85-236 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
+48 696 002 901, 52 373 71 47
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oczyszczenie i odnowienie powłok malarskich ocieplonej elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
oczyszczenia i odnowienia powłok malarskich ocieplonej elewacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Osiedle Górzyskowo
ul. Halicka 30 - oczyszczenie i odnowienie powłok malarskich elewacji północnej
Zakresy prac do wykonania opisano w Formularzu ofertowym.

Dokument nr: 28/2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie
Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).
Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 10 czerwca 2020 r.
do godziny 830.

Wymagania:
Zamówienia są :
1. Zestawienie należnego wadium oraz wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z oznaczeniem terminów realizacji przedmiotu zamówienia i określeniem minimalnych
okresów gwarancji.
2. Oświadczenie i Formularz danych Oferentów.
3. Formularz ofertowy.
4. Fragment mapy obejmującej budynek ul. Halicka 30 z zaznaczonym zakresem elewacji
przewidzianej do oczyszczenia i malowania.
1. Oferta winna zawierać:
o wypełniony Formularz danych Oferenta,
o ofertę na wykonanie robót objętych przetargiem tylko i wyłącznie na załączonym druku
Formularza ofertowego - za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto,
o oświadczenia o braku zaległości podatkowych i ZUS,
o oświadczenia oferenta, że do wykonania określonych w przetargu robót posiada niezbędne
środki, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie,
o aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
o wykaz najważniejszych prac o podobnym charakterze wykonywanych przez Oferenta
w ostatnim roku wraz z potwierdzeniem jakości i terminowości w formie referencji przez
dotychczasowych zleceniodawców,
o potwierdzenie wpłaty wadium - na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795 w PKO BP II Oddział w Bydgoszczy w wysokości
określonej w Załączniku nr 1 do Specyfikacji wraz z podaniem numeru własnego rachunku.
2. Oferta winna złożona zostać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru i nazwy
przetargu oraz opatrzona pieczęcią firmową Oferenta sekretariacie (pokój nr 12) Zarządu
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 12.
3. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty z tytułu opłat, opinii, uzgodnień itp.
4. Wadium oferentów, którzy nie uzyskali zamówienia, zostanie zwrócone z chwilą, gdy :
o upłynie termin ważności oferty (30 dni roboczych),
o zawarto umowę z wygrywającym przetarg,
o zakończono postępowanie przetargowe bez wyboru oferty.
5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, gdy :
o odmówi podpisania umowy,
o przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe dane.
6. Wpłacone wadium oferentów, którzy wybrani zostaną do realizacji zamówienia w wyniku
przeprowadzonego przetargu, przeksięgowane zostanie na konto zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Z wyłonionymi Wykonawcami zostaną zawarte, w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu, umowy na wykonanie robót.
7. Wyłonieni w procesie przetargu Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia w siedzibie
Zamawiającego stosownych zaświadczeń o nie posiadaniu zaległości wydanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. Termin złożenia wyżej wymienionych
zaświadczeń wynosi do 14 dni od daty rozstrzygnięcia, lecz nie później niż przed podpisaniem
umowy.

Kontakt:
8. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela :
Specjalista Administracji Osiedla Górzyskowo
Dominika Kurzątek (telefon +48 696 002 901)
Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 1 (telefon 52 373 71 47)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.