Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2020-06-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
tel. 71 726 57 00, faks 71 726 57 00
czernica@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19, działka nr 287/4 - Etap I"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19, działka nr 287/4 - Etap I". Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitariatów w poziomie parteru oraz 1-go piętra a także montaż platform dla osób niepełnosprawnych, w szczególności: 1) ROBOTY ROZBIORKOWE: ? demontaż istniejących ścianek działowych, drzwi, armatury sanitarnej i instalacji w potrzebnym zakresie, ? demontaż istniejących posadzek w łazienkach w zakresie objętym opracowaniem, ? wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej (wg projektów branżowych), ? inne niezbędne do wykonania zadania roboty rozbiórkowe. 2) ROBOTY MONTAŻOWE: ? montaż platform przyschodowych - schodołazów ? wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z częścią rysunkową projektu, ? tynkowanie, malowanie sufitów i ścian, wykładanie ścian płytkami (w łazienkach), ? wykonanie nowych podłóg i wyłożenie płytkami podłogowymi, ? montaż stolarki i armatury sanitarnej, ? montaż systemowych platform dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych, ? wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej wg projektów branżowych, ? inne niezbędne do wykonania zadania roboty montażowe, ? pozostawienie zabezpieczonych odejść na instalacjach wewnętrznych wykonywanych w Etapie I (instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. oraz elektryczne) w kierunku instalacji w poziomie przyziemia przewidzianych do wykonania w Etapie II. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie sanitariatów i dostępności dla osób niepełnosprawnych; b) Projekt wykonawczy - Etap I przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie sanitariatów i dostępności dla osób niepełnosprawnych; 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Z zakresu robót ujętych w projekcie budowlanym do realizacji w Etapie II przewidziano: 1) przebudowa przyziemia z wykonaniem sanitariatów; 2) wydzielenie z kotłowni strefy wejściowej do łącznika z planowaną rozbudową szkoły. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 3) wykonanie dokumentacji powykonawczej projektu, 4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego

CPV: 45000000-7,45300000-0,45330000-9

Dokument nr: 519427-N-2020, MTP.271.2.9.2020.EZ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.czernica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie/remoncie instalacji sanitarnych budynków o kubaturze min. 1800 m3 (każda z robót). 2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: 1) kierownik budowy - uprawnienia w specjalności instalacje sanitarne, 2) kierownik robót - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i kubatury, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone, 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp . 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.