Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT DACHU

Przedmiot:

REMONT DACHU

Data zamieszczenia: 2020-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dębina"
Ul. J. Rosoła 40 lok. 7
02-786 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. 22 649 97 99, 22 649 98 89
smdebina@smdebina.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zbierania ofert:
Zamawiający niniejszym zaprasza Wykonawców do składania ofert na remont dachu ze
szczególnym uwzględnieniem usunięcia przyczyny przecieków z dachu oraz usługi
konserwacji dachu na budynku przy ulicy Nowoursynowskiej 93 w Warszawie.
W celu zawarcia umowy Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi Wykonawcami
oferentami na zasadach oznaczonych w niniejszym Ogłoszeniu.

Dokument nr: OZO/7/2020

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2116 czerwca 2020 od godziny 10:00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" - ul. J. Rosoła 40 lok. 7, 02-786
Warszawa. Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
Otwarcia ofert dokonuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na
rzecz Zamawiającego. Oferty nie spełniające kryteriów określonych w ogłoszeniu
zostają odrzucone, chyba że Zarząd Zamawiającego postanowi, że braki ofert nadają
się do natychmiastowego usunięcia - w taki sytuacji zarządzi uzupełnienie braków
ofert wyznaczając w tym celu określony termin.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 15.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" - ul. J. Rosoła 40 lok. 7, 02-786
Warszawa.
Oferty można składać tylko i wyłącznie w wersji papierowej w zaklejonej kopercie.
kopercie należy umieścić napis ,,oferta na remont dachu OZO/7/2020".
4. Oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego na podstawie Regulaminu
określającego zasady wyboru wykonawców robót remontowych w Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Dębina" w Warszawie w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie powinno być wykonane w terminie wskazanym przez Oferenta w ofercie
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż do 30 września 2020 roku.

Wymagania:
Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 93,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na rzecz Zamawiającego
przystąpi do negocjacji z Wykonawcami wybranych ofert informując ich w formie
pisemnej i mailowej o dacie negocjacji. Każdy Oferent zostanie zawiadomiony
indywidualnie według danych podanych w ofercie.
4. Oferentów, których oferty zostały odrzucone lub niezakwalifikowane do przystąpienia
do negocjacji, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na rzecz
Zamawiającego zawiadamia na piśmie.
5. Wszystkie nieodrzucone oferty zostaną dokładnie przeanalizowane pod względem
kwalifikacji, wiarygodności Oferentów, ceny i innych istotnych elementów oferty.
6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Spółdzielni: www.smdebina.pl.
V. Warunki wyboru ofert:
1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na rzecz Zamawiającego
dokona wyboru maksymalnie 3 ofert według kryteriów wskazanych w punkcie 2.
poniżej, co do których przystąpi do negocjacji. W celu wyboru ofert, co do których
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na rzecz Zamawiającego
przystąpi do negocjacji, Zamawiający porówna parametry wszystkich złożonych, a nie
odrzuconych, ofert według podanych poniżej kryteriów, i zakwalifikuje te zawierające
najwięcej najkorzystniejszych warunków, przy czym jeżeli część ofert będzie zawierała
tą samą lub zbliżoną (jeden punkt różnicy) liczbę najkorzystniejszych warunków,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" działający na rzecz Zamawiającego dokona
wyboru według oceny całokształtu złożonych ofert.
2. Kryteria wyboru oferty:
2.1. Wiarygodność Wykonawcy oferenta na podstawie dostarczonych oświadczeń,
zaświadczeń, referencji, zakresu i rodzaju wykonywanych robót tożsamych lub o
zbliżonym przedmiocie względem tego oznaczonego w niniejszym Ogłoszeniu,
zatrudnionej kadry, posiadanych autoryzacji, okresu funkcjonowania firmy,
przebieg dotychczasowej współpracy (jeśli miała miejsce) itp.
2.2. Ofertowana cena za wykonanie przedmiotu Ogłoszenia,
2.3. Okres i warunki gwarancji, przy czym preferowany okres gwarancji to 60
miesięcy.
2.4. Warunki płatności - rozumiane jako termin płatności od daty prawidłowo
wystawionej i doręczonej Zmawiającemu faktury VAT oraz sposób wystawienia
faktur VAT z preferowaną zapłatą po odbiorze wykonanego remontu.
2.5. Termin wykonania zamówienia oznaczony z uwzględnieniem postanowień
punktu 1. części VI. Ogłoszenia oraz czasu technologicznego określonego w
dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty we
własnym zakresie.
4. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest
szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedmiotu Ogłoszenia. Jeśli Wykonawca
stwierdzi, że w ww. dokumentacji, jego zdaniem, istnieją braki, nieścisłości,
pominięcia, rozbieżności, powinien niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego o ich
wyjaśnienie, poprawienie, uzupełnienie.
5. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisywania ofert w imieniu Oferenta.
6. Oferta obejmuje: wypełnione i podpisane formularze przedstawione do niniejszego
Ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty wymienione w Ogłoszeniu w formie wskazanej i
załączone w formie wymaganej Ogłoszeniem.
7. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni
kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Z dokumentacją, o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu można zapoznać się w biurze
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dębina" przy ul. J. Rosoła 40 lokal 7 w Warszawie od
wtorku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Szczegółowy harmonogram wykonania remontu zostanie uzgodniony
z Zamawiającym.
3. Preferowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
4. Zabezpieczenie usunięcia usterek w czasie trwania gwarancji wynosi 5% wartości
netto zamówienia i będzie każdorazowo potrącane z wystawionych przez Wykonawcę
faktur.
VII. Dokumenty i Oświadczenia, które musi złożyć oferent w ramach kompletnej
1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru lub aktualny
wydruk z CEiDG Wykonawcy (w zależności od formy prawnej prowadzonej przez
Wykonawcę działalności gospodarczej) - wystawione nie wcześniej niż 1 tydzień przed
upływem terminu składania ofert;
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem składania ofert;
3. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert;
4. Kopię polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem
Wykonawcy na przedstawionej kopii, iż kopia ta została wykonana z oryginału polisy
oraz że została opłacona w całości. Polisa będzie obejmować odpowiedzialność
cywilną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej
jednego miliona złotych.
5. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
6. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
7. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony wypis) dla osoby/osób
podpisujących ofertę - upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie
wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie
wskazywać osobę pełnomocnika poprzez podanie jego podstawowych danych
indentyfikacyjnych.
8. Parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
9. Kosztorys ofertowy zawierający wycenę poszczególnych robót wg zakresu
wyszczególnionego w tabelach stanowiących Załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
10. Propozycję harmonogramu prowadzenia prac ze wskazaniem tygodniowego zakresu
prac do realizacji;
11. Dokumenty potwierdzające wiarygodność Wykonawcy, tj. w szczególności referencje,
zaświadczenia, oświadczenia obejmujące przedmiot robót podobny do objętego
Ogłoszeniem z okresu co najmniej ostatnich trzech lat przed datą składania ofert.
12. Poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem wypis uprawnień
ogólnobudowlanych bez ograniczeń osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji
kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów.
VIII. Uwagi końcowe:
1. Brak jakiegokolwiek dokumentu z wyżej wymienionych dokumentów może
spowodować odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania.
2. Oferta może zwierać inne dokumenty potwierdzające wiarygodność firmy.
3. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego
postępowania skutkuje odrzuceniem oferty. Jeżeli Zamawiający poweźmie informację
o nieprawdziwości dokumentów złożonych przez Oferenta, którego oferta została
wybrana, Zamawiający może odstąpić od zawarcia lub zawartej umowy, a także żądać
zwrotu od Wykonawcy oferenta powstałych z tego tytułu kosztów po stronie
Zamawiającego (w szczególności kosztów przeprowadzenia kolejnego wyboru oferty)
lub pokrycia powstałych z tego tytułu strat.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru dowolnego Oferenta.
5. Zamawiający ma prawo do zmiany warunków niniejszego Ogłoszenia. Spółdzielnia ma
prawo do unieważnienia postępowania obejmującego wybór oferty na podstawie
niniejszego Ogłoszenia bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania
przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia negocjacji z wybranymi
Wykonawcami oferentami, w tym także negocjacji ceny.
6. Zamawiający może zrezygnować z zakwalifikowania do wykonawstwa części robót
przedstawionych w specyfikacji, w tym w szczególności, jeżeli zajdzie okoliczność, że
koszt oferty był wyższy od środków, które na ten cel przewidział Zamawiający.
Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w danym etapie
wyboru o rezygnacji z wykonawstwa części robót przedstawionych w specyfikacji.
7. Składający ofertę obowiązany jest do odbycia wizji w miejscu planowanych robót
i zweryfikowania danych przedmiarowych dostarczonych przez Zamawiającego.
8. Składający ofertę obowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną
archiwalną, jeśli uzna to za potrzebne. Dokumentacja jest dostępna do wglądu
w biurze Spółdzielni.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia innym podmiotom
(podwykonawcom) wykonywania prac będących przedmiotem umowy.
10. Oferty nie będą zwracane.
11. Zawarcie umowy na wykonanie remontu dachu stanowiącego przedmiot niniejszego
Ogłoszenia nie może nastąpić w sposób dorozumiany, ani milczący.
IX. Informacje dodatkowe:
Wybór Wykonawcy w trybie opisanym w niniejszym Ogłoszeniu nastąpi na podstawie
Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców robót remontowych w Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Dębina" w Warszawie. Regulamin ten znajduje się na stronie internetowej
Spółdzielni www.smdebina.pl oraz jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Dębina".

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Katarzyna Lewandowska - Nadzór techniczny SM Dębina
Tel. 22 649 97 99, 22 649 98 89,
e-mail: smdebina@smdebina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.