Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru...

Przedmiot:

Usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych

Data zamieszczenia: 2020-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
Sikorskiego 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
54 282 61-54, 54 282 61 54 wew.108
pcpr.sekretariat@aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych
w celu położenia
blachodachówki na dachu budynku mieszkania treningowego znajdującego się przy
ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski w ramach projektu partnerskiego pn.
,,Rodzina w Centrum 2" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne
Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2
Rozwój usług społecznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych.

Składanie ofert:
4. Ofertę proszę złożyć do dnia 01.07.2020r. na adres Zamawiającego (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kuj.) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej w postaci dokumentów:
- załącznik nr 1- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
- załącznik nr 2 - formularz oferty.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 08 lipca 2020r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty
ekonomii społecznej, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIŚ;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz.688 ze zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
1 niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2019r. poz.l 100);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego
w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący Załącznik nr t)
oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.)
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby oferent - PES wykazał się posiadanym doświadczeniem
w zakresie świadczenia usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze określonej treścią
z opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego
roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje) min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. wykonał usługę wykonania kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budówalnyeh w celu położenia blachodachówki na
dachu budynku mieszkania treningowego.
s
5. Sposób oceny ofert:
Jedynym kryterium oferty jest najniższa cena.

Kontakt:
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marta Kozłowska nr tel. 54 282 61 54 wew.108,
e- mail: pcpr.mkozlowska@aleksandrow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.