Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Przedmiot:

Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2020-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
powiat: turecki
Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kawęczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".
CPV 45233140-2 Roboty drogowe, CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, CPV 34143000-1 Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy, CPV 34144400-2 Pojazdy utrzymania dróg, CPV 142100000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
I. Ciąg dróg gminnych i wewnętrznych na długości ok. 40 km.
1. Profilowanie, równanie nawierzchni dróg (żwirowych i gruntowych);
a. równanie dróg gruntowych i żwirowych poprzez profilowanie jezdni
b. wyrównywanie zadoleń w jezdni
c. ścinanie poboczy
Przy użyciu równiarki - szacunkowy obmiar robót ok. 120 godzin
Przy użyciu koparko - ładowarki (caterpillar) - szacunkowy obmiar robót ok. 25 godzin.
2. Remont bieżący dróg ( żwirowych i gruntowych)
a. uzupełnianie ubytków w nawierzchni żwirowej i gruntowej
b. zakup i rozścielanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) frakcji 0 - 63 mm
c. sukcesywna dostawa samochodem samowyładowczym we wskazane miejsce przez Zamawiającego
Szacunkowy obmiar robót ok. 4000 ton
Należy wskazać samochód, który będzie użyty do wykonania zamówienia z podaniem jego ładowności w tonach i m3.
II. Ciąg dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej i żwirowej na długości ok. 70 km.
Zimowe utrzymanie dróg
a. odśnieżanie przy użyciu sprzętu o minimalnej mocy 85 KM ( np. samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznym, ciągnika z pługiem, równiarki, koparko ładowarki) - szacunkowy obmiar robót ok. 25 godzin
b. zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% jej zakup, załadunek i rozsypanie we wskazane przez Zamawiającego miejsce przy użyciu ciągnika z rozrzutnikiem (rozsiewaczem) - szacunkowy obmiar robót ok. 40 ton
Należy wskazać rodzaj sprzętu, który będzie użyty do zamówienia z podaniem jego ładowności w tonach i m3.
Ustala się maksymalny czas reakcji Wykonawcy (przystąpienia do pracy) max do 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga w szczególnych przypadkach (trudnych warunkach atmosferycznych np. zamiecie, zawieje śnieżne) gotowości min. 6 pojazdów (np. samochodu ciężarowego z pługiem czołowym lub bocznym ciągnika z pługiem, równiarki, koparko ładowarki itp.) w okresie zimowym.
III. Ciąg obustronnych poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na długości ok. 30 km.
Koszenie poboczy
a. mechaniczne koszenie poboczy wzdłuż dróg, z użyciem sprzętu mechanicznego
Koszenie odbywać się, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnienie dróg i szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze - średnia szerokość jednoprzejazdowego koszenia wynosi 1,5 m) - szacunkowy obmiar robót ok. 20 godzin
Wykonawca będzie realizował umowę w sposób następujący:
1. Dostarczone i wbudowane kruszywo musi być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych oraz pochodzić z legalnie działającej żwirowni. W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych pochodzi z legalnego źródła i odpowiada wymaganiom Polskich Norm oraz posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.
2. Dostawy realizowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego w terminie do 4 dni od daty powiadomienia telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego, wg przekazanego wykazu oraz w trybie nagłym/awaryjnym do 1 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub faxem w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu.
3. W przypadku zimowego utrzymania dróg :
a) ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego.
b) Zamawiający wymaga w szczególnych przypadkach ( trudnych warunkach atmosferycznych np. zawieje, zamiecie śnieżne) gotowości min. 6 pojazdów (np. samochód ciężarowy z pługiem, ciągnik z pługiem, równiarka, koparka-ładowarka).
4. Miejsce dostaw - bezpośrednio na wskazane przez Zamawiającego place lub drogi znajdujące się na terenie Gminy Kawęczyn. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na wskazaną drogę w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego.
5. Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać co do jakości celowi jakiemu mają służyć oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
6. Wymagania szczegółowe stawiane Wykonawcy a związane z przedmiotem zamówienia:
a) wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych samochodem samowyładowczym w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym samochodem oraz do posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu oraz Polisą OC związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.
b) wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
d) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
e) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawca jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie według faktycznie wykonanych prac (przez co rozumie się prace oraz usługi aktywnie wykonywane sprzętem w konkretnym miejscu i czasie bez dojazdu/przejazdu na miejsce wykonywania konkretnych prac i usług) po cenach ryczałtowych zaoferowanych w niniejszej umowie.
8. Ilość zamówionych usług i dostaw w poszczególnych przedmiotach opisu zamówienia należy traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć zależności od rzeczywistego zapotrzebowania w okresie realizacji umowy, jednak wartość usługi nie może przekroczyć progu 30.000,00 euro dotyczącego obowiązkowego stosowania ustawy PZP.
9. Wykonawca będzie zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł tj. dokument ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych w czasie realizacji umowy. Ubezpieczenie będzie odnawiane przez cały okres trwania umowy z zachowanie jego ciągłości.

CPV: 45233140-2, 45233142-6, 34143000-1, 34144400-2, 142100000-6

Dokument nr: RG.DIT.7234.2.2020

Składanie ofert:
8. Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: Oferta na ,, Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".
na adres: Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48 , 62 - 704 Kawęczyn
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2020r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia.
Od 1 sierpnia 2020r. do 31 lipca 2021r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- wiedza i doświadczenie - za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze z przedmiotem zapytania wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg Załącznik nr 2 (dołączyć stosowne referencje potwierdzające wykonanie usług).
- potencjał techniczny - spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę w wykazie urządzeń technicznych min. 6 pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg Załącznik nr 3
4. Kryterium oceny ofert - najniższa cena
a. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną.
b. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
c. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d. Ilość punktów dla kryterium ,,cena" Zamawiający obliczy wg. wzoru :
cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %
ceny oferty ocenianej brutto
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych usług wraz z Referencjami- Załącznik nr 2
3. Wykaz narzędzi - Załącznik nr 3
4. Oświadczenie zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy PZP Załącznik nr 5
6. Klauzula RODO - Załącznik nr 7
Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien okazać stosowne polisy ubezpieczeniowe.
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych - wszystkie rubryki musza być wypełnione.
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/aktualnosci/przetargi-i-ogloszenia/przetargi-do-30-tys.-euro.html
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do odrzucenia oferty/ofert bez podania przyczyny.

Kontakt:
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Magdalena Krakowiak tel.: 63 288 59 32. pokój nr 22.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.