Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2020-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
ul. Warszawska 45 - 47
40-010 Katowice
powiat: Katowice
32 604-76-10
gospodarczy@katowice-zachod.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania remontowego: "Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach ul. Warszawska 45 - etap II"

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: OG 25-36/2020

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 lipca 2020 r. w oficynie budynku przy ul. Warszawskiej 45a, p. 101 o godz. 10.30

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę na załączonym formularzu prosimy przesyłać do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy Biuro Podawcze
ul. Warszawska 45 - 47 lub złożyć ul. Warszawska 45-47
40 - 010 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: OG 25-36/2020
Nie otwierać przed dniem 10 lipca 2020 r. godz. 10.30

Wymagania:
" 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) w okresie realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do dnia zakończenia tych robót, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robót (sporządzenia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych);
2) w okresie gwarancyjnym dla robót budowlanych, tj. okresie wynikającym z gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres obowiązków inspektora nadzoru zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia - wzorze umowy.
Osoba sprawująca nadzór inwestorski, powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania lub nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz kwalifikacje wynikające z przepisu art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) pozwalające na objęcie obowiązków inspektora nadzoru, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
Ponadto zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim oraz wzór umowy na wykonanie robót budowlanych dostępne są pod adresem: www.katowice-zachod.sr.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 000 euro.
Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 5. KRYTERIUM WYBORU
Kryterium wyboru: - cena 100 %. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie brutto za wykonanie całości zamówienia, która będzie odpowiadała wszystkim postawionym przez niego wymogom. .
Oferty Zamawiający ocenia na podstawie przedstawionych dokumentów.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych. 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
Igor Muszyński tel. 32 604-76-10; e-mail: gospodarczy@katowice-zachod.sr.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.