Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa usługa instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi

Przedmiot:

Kompleksowa usługa instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi

Data zamieszczenia: 2020-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łomianki
Warszawska 115
05-092 Łomianki
powiat: warszawski zachodni
tel. (22) 8889826, 8889842, 7686301, 7686324 fax 7686302
marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łomianki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi na terenie Gminy Łomianki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę niezbędnego sprzętu i powiązanych usług instalacyjnych punktów dostępu do publicznej sieci bezprzewodowego Internetu (HotSpot) - 2 wewnętrznych i 9 zewnętrznych w lokalizacjach wskazanych w poniższym zestawieniu tabelarycznym,
Lp. Lokalizacja Adres Rodzaj Hotspot'a
1. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Stanisława Staszica 2, Łomianki 2 szt. wewnętrzne
2. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Stanisława Staszica 2, Łomianki 2 szt. zewnętrzne
3. Cmentarz Komunalny brama od ul. Cienistej, Łomianki 1 szt. zewnętrzna
4. Szkoła Podstawowa w Sadowej ul. Strzelecka 35, Sadowa 1 szt. zewnętrzny
5. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym ul. Marii Konopnickiej 65 Dziekanów leśny 1 szt. zewnętrzny
6. Rezerwat Przyrody Jezioro Kiełpińskie - 1 szt. zewnętrzny
7. Róg ulic Kolejowej i Brukowej - 1 szt. zewnętrzny
8. Róg ulic Warszawskiej i Wiślanej - 1 szt. zewnętrzny
9. Park linowy Dąbrowa Leśna ul. Łyżwiarska, Łomianki 1 szt. zewnętrzny
2) uruchomienie sieci HotSpot'ów zgodnie z Wymaganiami dla WiFi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, konkurs nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19, opisanymi w Załączniku nr 2,
3) wdrożenie systemu zarządzania siecią HotSpot'ów - do każdego urządzenia powinna zostać dostarczona licencja umożliwiająca zarządzanie z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej lub usługi chmurowej pełniącej funkcję kontrolera sieci bezprzewodowej, konfiguracja punktów dostępowych nie powinna wymagać lokalnej konfiguracji, cała konfiguracja powinna odbywać się zdalnie (Załącznik nr 2),
4) usługa rekonfiguracji sieci HotSpot'ów w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w umowie, o której mowa w pkt. 3,
5) przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego z obsługi systemu i oprogramowania sieci bezprzewodowych punktów dostępowych,
6) usługa serwisowa, w tym wykonywanie konserwacji i niezbędnych napraw infrastruktury HotSpot'ów przez okres min. 3 lata od dnia rozpoczęcia okresu trwałości dla projektu;
7) projektowana sieć musi ściśle współpracować z siecią instalowaną w ramach inicjatywy WiFi4EU (wymagania techniczne: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowieniapubliczne/zamowienia-do-30-tys-eu/10174, Zaproszenie-do-skladania-ofert-nausluge-instalacji-punktow-dostepu-do-nowej-pub.html Załącznik nr 2)
Zamawiający zapewni zasilanie energetyczne oraz infrastrukturę sieci szerokopasmowej pracująca w oparciu o technologie bezprzewodowe dla każdej ze wskazanych lokalizacji Hotspot'ów. Wykonanie odpowiedniej instalacji i podłączenie urządzeń do zasilania i łącza szerokopasmowego będzie leżało po stronie Wykonawcy.
Zamawiający oczekuje kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności. Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach celem szczegółowego zapoznania się z zakresem koniecznych do wykonania prac instalacyjno - montażowych oraz warunkami technicznymi, które pozwolą na rzetelna wycenę.
Termin realizacji zamówienia to 30 października 2020 r.
Do oferty należy dołączyć specyfikację proponowanych urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną / graficzną proponowanego urządzenia.
Wymóg zarządzania oferowanymi punktami dostępowymi z poziomu posiadanego przez zamawiającego urządzenia Fortigate 100F oraz opisem szczegółowych wymagań zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Dokument nr: WAO.133.21.2020

Składanie ofert:
Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami proszę przesłać drogą elektroniczną na adres marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl. Termin nadsyłania ofert do dnia 3 lipca 2020 r. włącznie.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843).
4. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - waga procentowa 80%
kc = (cn/c)*80 kc - liczba punktów w kryterium 'cena',
cn - najniższa cena zaoferowana przez oferentów w postępowaniu,
c - cena zaoferowana w badanej ofercie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 80.
Okres gwarancji - waga procentowa 20%
kg = (g/gn)*20 kg - liczba punktów w kryterium 'gwarancja',
gn - najdłuższy okres gwarancji zaoferowany przez oferentów w postępowaniu,
g - okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie (mies.).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 20.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - DOŚWIADCZENIE OFERENTA
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w sytuacji kiedy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na dostawie, montażu urządzeń sieciowych na potrzeby zbudowania publicznej sieci dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 30 Mp/s.
Do ofert należy dołączyć: oświadczenie potwierdzające spełnienie ww. warunku wraz z wykazem przeprowadzonych prac.
1) podpisane przez osobę uprawnioną oświadczenie zawierające listę podmiotów na rzecz których wykonane zostały zlecenie - nazwa podmiotu, adres, numer telefonu, nazwisko osoby kontaktowej oraz datę zakończenia realizacji inwestycji (fizyczne uruchomienie sieci);
lub
2) referencje wystawione na rzecz Oferenta przez podmiot, na rzecz którego zrealizowano zlecenie.
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Proszę przedstawić proponowaną cenę wykonania przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym w rozbiciu na kwotę netto i brutto (Załącznik nr 1 do Zapytania). Oferty cenowe złożone w innej formie będą podlegały ocenie, o ile będą zawierały informacje wymagane w załączonym formularzu ofertowym. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami proszę przesłać drogą elektroniczną na adres marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl. Termin nadsyłania ofert do dnia 3 lipca 2020 r. włącznie.
O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty - informacja zostanie przekazana drogą mailową na wskazany adres. Dodatkowo Zamawiający upubliczni Protokół z rozeznania rynku w dokumentacji postępowania na stronie BIP.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania i tym samym odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
KONTAKT
Osoby do kontaktu:
Piotr Adamkiewicz - kwestie merytoryczne dotyczące proponowanych rozwiązań
piotr.adamkiewicz@lomianki.pl
tel. (22) 888 98 26
Marzena Sobolewska - kwestie formalne i proceduralne
marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl
tel. (22) 888 98 42

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.