Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
380z dziś
3822z ostatnich 7 dni
16523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowo-budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski C
Al. Władysława Reymonta 12 lokal nr 17
01-842 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 / 663 01 82, 22 / 663 01 83, 22 / 663 73 56
spoldzielnia@piaski-c.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na
wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na:

obłożonych lastrykiem z balustradamo kompleksowej wymianie 9 betonowych biegów schodowychi,
o wymianie posadzek lastrykowych oraz
o wykończeniu ścian i sufitów podcieni wejść
prowadzących do 9 klatek schodowych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Jana
Kochanowskiego 42, 44 i 48 - po 3 biegi na każdy budynek.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski C (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych
do składania ofert w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 9
betonowych biegów schodowych obłożonych lastrykiem z balustradami, wymianie posadzek
lastrykowych oraz wykończeniu ścian i sufitów podcieni wejść prowadzących do 9 klatek
schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Warszawie przy ul.
Jana Kochanowskiego 42, 44 i 48 - po 3 biegi na każdy budynek.
IV. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
1. Przedmiotem przetargu jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-
budowlanych polegających na kompleksowej wymianie 9 betonowych biegów schodowych
obłożonych lastrykiem z balustradami, wymianie posadzek lastrykowych oraz wykończeniu
ścian i sufitów podcieni wejść prowadzących do 9 klatek schodowych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Jana
Kochanowskiego 42, 44 i 48 - po 3 biegi na każdy budynek, zgodnie z zakresem prac i
projektami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji oraz warunkami
określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 9 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę.
Planowany orientacyjny termin wprowadzenia na budowę: 1 sierpnia 2020r.
3. Ostateczny termin wprowadzenia na budowę może stanowić przedmiot ustaleń między
stronami przed zawarciem umowy.
4. Strony uzgodnią przed zawarciem umowy szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia,
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do
SIWZ. Terminy harmonogramu szczegółowego będą respektować wymagany termin
wykonania zamówienia określony w Rozdziale IV ust. 2.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2020 r o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferenci, którzy złożyli oferty, mogą uczestniczyć w ich otwarciu.

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
www.plaski-c.pl
III. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
1. Oferenci mogą składać zapytania do SIWZ na adres e-mail wskazany w Rozdziale I SIWZ
2. Zamawiający w każdym czasie przed terminem składania ofert może dokonać modyfikacj i warun-
ków określonych w SIWZ.
3. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i obowiązują wszystkie Strony
postępowania.
4. Wszystkie wyjaśnienia, zmiany i modyfikacje dotyczące SIWZ, będą zamieszczane na stronie in-
ternetowej Zamawiającego www.plaski-c.pl, w zakładce dotyczącej przetargu.
Zamawiający bezwzględnie zaleca Oferentom zamierzającym złożyć ofertę, sprawdzanie na stro-
nie internetowej czy nie zostały wprowadzone zmiany do SIWZ, gdyż mogą one wpływać na wa-
runki postępowania.

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert: upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 11:00.

Wymagania:
11. Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
prowadzony zgodnie z Regulaminem określającym zasady wyboru wykonawców robót remontowych
i modernizacyjnych oraz dostaw w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski C, wprowadzonym w życie
uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/2010 z dnia 24.06.2010r.
4. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
4.1. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Remont schodów i wejść do klatek
schodowych ul. Kochanowskiego 42, 44 i 48" w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia
Mieszkaniowa Piaski C, Al. Władysława Reymonta 12 lokal nr 17, 01-842 Warszawa,
lub
4.2. w formie skanu w formacie PDF, drogą mailową na adres: spoldzielnia@piaski-c.pl
Prze-
syłając ofertę drogą mailową oferent może przesłać skan oferty z ustanowionym hasłem do-
stępu do pliku, a po upływie w dniu 21 lipca 2020r. godziny 11.00 do godz. 11.30, przesłać
na ten sam adres hasło umożliwiające Zamawiającemu otwarcie pliku. Brak przesłania hasła
we wskazanym terminie może spowodować uznanie oferty za nieważną.
VI. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Do oferty (tj. wraz z formularzem oferty) należy złożyć:
2.1. Kosztorys ofertowy (podając ceny jednostkowe przy każdej pozycji przedmiaru robót), zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2.2. Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Go-
spodarczej,
2.3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona, która nie widnieje w dokumentach
rejestrowych firmy należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo upoważniające do podpi-
sania oferty,
2.4. Wykaz zrealizowanych robót potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Roz-
dziale VII ust. 1 SIWZ wskazujący: nazwę i adres dla kogo zamówienie zostało wykonane,
zakres prac, które zostały wykonane, termin realizacji, wartość netto zamówienia. Do wy-
kazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (pisma referen-
cyjne, protokoły odbioru robót itd.),
2.5. Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, potwierdzający spełnienie warunku, o któ-
rym mowa w Rozdziale YII ust. 2 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, rodzaju upraw-
nień, prac, które osoby te wykonały oraz funkcji jaką w tych pracach pełniły.
3. Wszelkie kopie dokumentów, stanowiące załączniki do oferty, muszą być poświadczone za zgod-
ność z oryginałem przez osobę (osoby) wymienione w ust. 2.2.
4. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych Za-
mawiający może zwrócić się do Oferenta o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.
5. Brak wymaganych wyżej dokumentów spowoduje nieważność oferty i jej odrzucenie.
6. Oferent pod rygorem odrzucenia wszystkich złożonych przez niego ofert może złożyć w ramach
niniejszego postępowania tylko jedną ofertę.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
Ofertę mogą składać Oferenci (warunki udziału w postępowaniu), którzy:
1. Wykażą się wykonaniem co najmniej 3 robót polegających na wykonywaniu lub remontach
obiektów mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej obejmujących wykonywanie i
montaż betonowych elementów prefabrykowanych, wykonanie posadzek z lastryka, montaż
barier, przy czym każda z tych prac winna obejmować prace, których wartość wyniosła minimum
netto 70 000 zł.
2. Wykażą dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i legitymuje się
posiadaniem odpowiednich uprawnień, przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz posiadającą odpowiednie ubezpieczenie OC. Osoba ta musi posiadać
doświadczenie w kierowaniu lub pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy
minimum 3-eh robotach o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania.
3. Nie zalegają z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Nie wystąpiły nieprawidłowości w realizowanych przez Oferenta na rzecz Zamawiającego
zamówieniach, tj.: w ciągu ostatnich 3 lat, od daty składania ofert, nie wystąpiła sytuacja, w której
Oferent nie wykonał powierzonego mu przez Zamawiającego zamówienia, wykonał je z
nienależytą starannością lub nie wywiązał się z udzielonych uprzednio gwarancji na wykonane
roboty.
5. Zaakceptują bez zastrzeżeń warunki umowy określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
Oferenci, którzy nie będą spełniali wyżej wskazanych warunków, nie będą dopuszczeni do udziału w
przetargu, a ich oferty zostaną odrzucone.
wyboru oferty najkorzystniejszej. Ocenie będą wówczas podlegały wynegocjowane warunki.
4. Oferent, po przeprowadzeniu negocjacji, zobowiązany będzie do pisemnego potwierdzenia ich
akceptacji.
IX. Zastrzeżenia związane z postępowaniem
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi bądź wybranymi oferentami, celem uzyskania
korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
2. Poprawienia treści złożonej oferty, jeśli stwierdzi w niej błędy. W takiej sytuacji Zamawiający
wystąpi do oferenta o wyrażenie zgody na wprowadzenie poprawek. Brak zgody w terminie
wskazanym będzie skutkował odrzuceniem oferty.
3. Wystąpienia do Oferenta o uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty, jeżeli nie będzie to
prowadziło do zmiany treści oferty.
4. Odstąpienia od wyboru oferty i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
X. Pozostałe postanowienia
1. Po zakończeniu postępowania wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o jego wyniku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach postępowania na
stronie internetowej, zawierającą nazwę oferenta i jego adres, zaoferowane warunki (cena i ter-
min realizacji).
3. Korespondenci a między stronami w trakcie postępowania będzie odbywała się za pomocą poczty
elektronicznej. Złożone za jej pomocą oświadczenia, dokumenty będą dla Stron wiążące.
4. Zamawiający może żądać potwierdzenia pisemnego złożonych oświadczeń lub dokumentów.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia wskazanego na składanie ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie przetargu: Cezary Kilar, Krzysztof Jankowski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.