Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
364z dziś
3805z ostatnich 7 dni
16506z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji

Przedmiot:

Remont elewacji

Data zamieszczenia: 2020-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 363 71 00
beata.flint@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji budynku w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 66, 68, 68A

Dokument nr: NP/PGNG/20/4155/CS/WE

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
27.07.2020 11:10
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
27.07.2020 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
pożądany
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto (PLN brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
10.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
10.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
10.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
10.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
10.2. Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu.
10.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej (2) dwie roboty budowlane dla każdego z niżej wymienionych zakresów tj.
? remont elewacji budynku objętego ochroną konserwatorską (rejestr lub ewidencja zabytków);
? remont i ocieplenie elewacji budynku - minimum 2 kondygnacyjnego, minimalna powierzchnia remontowana i ocieplana 1 000m2.
b) wykażą, że dysponują i będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tym w szczególności:
? kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26), będącego czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za całość prowadzonych prac.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącznie przez składających ofertę.
10.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub potencjału technicznego, Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów (w tym spółek z grupy kapitałowej).
10.5. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
10.5.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 Instrukcji,
10.5.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
10.5.3. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10.5.4. Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10.5.5. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ,
10.5.6. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
10.5.7. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
10.6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10.7. Odrzuceniu podlega oferta, która:
10.7.1. nie spełnia wymagań określonych w niniejszym SIWZ,
10.7.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty,
10.7.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
10.7.4. zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, nie wyraził zgody,
10.7.5. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
10.7.6. została złożona z zastrzeżeniem warunku,
10.7.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10.8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
10.9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Inne uwagi
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
www.przetargi.pgnig.pl
Miejsce realizacji zamówienia
Świętochłowice ul. Katowicka 66,68, 68A
Termin związania ofertą
60 dni

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Beata Flint
beata.flint@pgnig.pl
22 363 71 00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.