Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
3772z ostatnich 7 dni
16472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji

Przedmiot:

Remont elewacji

Data zamieszczenia: 2020-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości ,,DAGOBA"
ul. Zyblikiewicza 20
31-029 Kraków
powiat: Kraków
tel. 509-374-141
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zadania:
,,Remont elewacji od ul. Loretańskiej 10 wraz z załamaniem budynku - roboty wg
programu konserwatorskiego"
realizowany w budynku przy ul. Studenckiej 8 w Krakowie
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Studenckiej 8

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert:
w dniu 17.07.2020r o godzinie 11.00 w biurze Zarządu i Administracji
Nieruchomości ,,DAGOBA" Kraków ul. Zyblikiewicza 20

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Zarząd i Administracja Nieruchomości ,,DAGOBA" 31-029 Kraków, ul.
Zyblikiewicza 20, do dnia 17.07.2020r do godziny 10:45

Miejsce i termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji zamówienia:
do 30.10.2020r

Wymagania:
Wykaz dokumentów:
a) Przedmiar robót - załącznik nr 1
b) Pozwolenie na budowę - załącznik nr 2
c) Pozwolenie konserwatorskie - załacznik nr 3
d)Program prac konserwatorskich autor mgr Mariusz Ratajczyk - załącznik nr 4
7 . Wymagania dotyczące wykonawcy:
- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w
ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. z 2020r., poz 282) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz 1186, z późniejszymi zmianami)
- wykonawca powinien legitymować się odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i
doświadczeniem zawodowym umożliwiające mu sprawne i prawidłowe wykonanie prac w
sposób gwarantujący najwyższą jakość wykonanej usługi,
- wykonawca powinien przedstawić ważną polisę ubezpieczenia oc w zwiazku z
prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z
Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz prac remontowych wraz z referencjami z
wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat prac na budynkach w tym remonty konserwatorskie
elewacji zabytkowych,
- wykonawca zapewni osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającego stosowne
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w obiektach
zabytkowych, minimalne doświadczenie kierownika budowy w nadzorowaniu prac to 5 lat.
- wykonawca udowodni, że na czas wykonywanych robót jest w stanie zapewnić minimum
10 pracowników - oświadczenie oferenta.
- Wykonawca zobowiązany jest do terminu związania ofertą do dnia 14.08.2020r.
-8. Dokumenty, oświadczenia i wymagania jakie mają spełnić i dostarczyć wykonawcy:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami w tym co najmniej
jedną na kwotę powyżej 300 000 zł (robota ma dotyczyć remontu konserwatorskiego
elewacji budynku zabytkowego),
- kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy,
- kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy,
- kopię zaświadczenia dla kierownika budowy o przynależności do izby samorządu
zawodowego,
- polisę w zakresie ubezpieczenia oc, nie niższą niż 1 000 000 zł,
- aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
- do oferty winien być załączony szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający cenę netto i
brutto (Vat 8%),
- informacja na temat okresu gwarancji na wykonane prace
- informacja na temat technologii wykonania i użytych materiałów.
9. Kryteria oceny ofert:
- cena za usługę - 60%
maksymalną ilość punktów 60 otrzymuje Wykonawca, który podał najniższe wynagrodzenie.
Pozostali oferenci uzyskają punkty wg poniższego wzoru:
C =A / B x 60
A - najniższa cena ofertowa, B - cena badanej oferty, C - ilość przyznanych punktów
- doświadczenie zawodowe i ilość zrealizowanych remontów w obiektach zabytkowych, w
tym wykonane remontu elewacji w obiekcie zabytkowym - 25%
punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) każdy remont wykonany w budynku zabytkowym 0,2 małego pkt;
b) 0,8 małego punktu przyznawane jest gdy remont obejmował wykonanie remontu
konserwatorskiego elewacji w budynku,
c) najbardziej doświadczony wykonawca otrzymuje maksymalną ilość 25 punktów. Pozostali
oferenci uzyskają punkty wg poniższego wzoru:
C=B / A x 25
A - najwyższa ilość małych punktów, B - ilość małych punktów badanej oferty, C - ilość
przyznanych punktów
- Gwarancja na roboty (minimum 36 miesięcy) - 15%
maksymalną ilość punktów 15 otrzymuje Wykonawca, który podał najwyższą gwarancję. Pozostali
oferenci uzyskają punkty wg poniższego wzoru:
C =B /A x 15
A - najwyższa podana gwarancja, B - gwarancja badanej oferty, C - ilość przyznanych punktów

Kontakt:
Sposób uzyskania dokumentacji :
osobiście w biurze administracji w dniach wtorek-środa w godz 8:30-9:30 lub drogą
mailową, osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Andrzej Kornaś tel. 509-374-141, w dniach od pon-piąt w godz 9:00-10:00
e-mail: ak@dagoba.krakow.pl
Zarząd i Administracja Nieruchomości "DAGOBA"
31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.