Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
380z dziś
3822z ostatnich 7 dni
16523z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku

Przedmiot:

Wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku

Data zamieszczenia: 2020-07-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna
Wola Przybysławska 324
21-080 Garbów
powiat: lubelski
tel. (81)5018063, fax. (81)5018070, tel. 665 226 305
ug@garbow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Garbów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych
i na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Garbów Nr 24.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Garbów
zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie zadania pn.
,, Wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Przybyslawskiej."
l.Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia wraz z
elewacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Przybyslawskiej.
Zakres robót do wykonania obejmuje:
Wykonanie rusztowania rurowego , zabezpieczenie okien folią , osłona rusztowań siatką.
Docieplenie ścian styropianem grafitowym 031 gr. 15 cm .
Montaż parapetów zewnętrznych.
Zatopienie siatki, przetarcie ścian przed nałożenie tynku cienkowarstwowego .
Zagruntowanie ścian i wykonanie ręczne tynku cienkowarstwowego.
Po zakończeniu robot należy uporządkować teren.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby
uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w
organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na
terenie budowy.
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą , w skład której wejdą m.in.:
1) Wpis do Dziennika budowy ,
2) oświadczenie Kierownika budowy,
3) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
4) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiały, protokoły badań i prób,
5) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi
przez nadzór autorski i inspektora nadzoru,
Jeżeli w niniejszej Dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny
standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim
przypadku może zaoferować przedmioty ,,równoważne". Wskazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przez ,,ofertę równoważną" należy
rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry
określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje ,,Opis robót docieplenia budynku oraz
przedmiar robót który stanowią załączniki do niniejszego zapytania.

Dokument nr: RS.WOLA.1.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2020 roku godz. 10.10. w budynku
OSP Wola Przybysławska 324 .

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć do dnia 08.07.2020 roku do godziny 10;00 w budynku OSP
w Woli Przy by sławskiej 324 lub drogą elektroniczną adres ug@garbow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia :
Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy
Zakończenie - 30.10.2020 roku

Wymagania:
4.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny na załączonym formularzu ofertowym .
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto.
Cena brutto (wartość brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna
zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie branżowym udziela
Pan Bogusz Arkadiusz Tel. 665 226 305.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.