Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
301z dziś
3743z ostatnich 7 dni
16444z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych

Przedmiot:

Wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych

Data zamieszczenia: 2020-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel: +48 22 101 02 02, tel. 22/57 22 346
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/360988
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych budynków siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych budynków siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34. - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNUSDEUR -

Dokument nr: ID 360988

Specyfikacja:
Wizja lokalna możliwa w godz. 8.00 - 14.00, w dniach od 06.07.2020 r., do 08.07.2020 r., po uprzednim umówieniu wizyty.

Składanie ofert:
Składanie: 09-07-2020 08:00:00

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji: do 31.08.2020 r;

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych budynków siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34.
Zakres przedmiotu umowy stanowi sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 62 ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) - Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik do niniejszego zapytania.
Wizja lokalna możliwa w godz. 8.00 - 14.00, w dniach od 06.07.2020 r., do 08.07.2020 r., po uprzednim umówieniu wizyty.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 31.08.2020 r;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesiące;
- referencje: proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych.
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dot. wykonania pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych budynków siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34.prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 22/57 22 346.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy".
załącznik nr 2 Oświa [...].pdf
3 Warunki płatności - przelew 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić
4 Termin realizacji - do 31.08.2020 r., proszę potwierdzić
5 Gwarancja - min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
6 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, dojazdu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić
7 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych
8 Klauzule społeczne - Oświadczam, że do wykonania przedmiotowego zamówienia oddeleguje co najmniej jedną osobę/pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, proszę potwierdzić i załączyć oświadczenie.
zał. nr 3 do umowy_o [...].pdf
9 Oferta - załącznik nr 1 do umowy - proszę załączyć podpisaną ofertę cenową (netto/brutto), na wykonanie prac zgodne z niniejszym zapytaniem

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.