Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów technicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów technicznych

Data zamieszczenia: 2020-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 261456210 fax. 261456244
wog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów technicznych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Koszalinie - numer postępowania 20/SZP/D/Sam./20
1. Przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów technicznych na rzecz
17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego Zaproszenia - Projektem umowy.
4. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być:
a) Zgodny pod względem oznaczeń katalogowych, nazw, norm, klas twardości
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego
Zaproszenia - Formularz oferty;
b) Fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w opakowaniu
zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, każdy wyrób
powinien być odrębnie oznakowany w celu szybkiej identyfikacji przy jego
odbiorze;
c) Pochodzić z roku bieżącego tj. 2020;
d) Posiadać homologację (np. elementy układu oświetlenia), atesty, certyfikaty
i dokumenty ze znakiem CE obowiązujące w UE w języku polskim;
e) Zapakowany i zamknięty w oryginalne, fabrycznie opakowanie, zapewniając
zachowanie właściwości technicznych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych na okres minimum 24 miesięcy. Dostarczone
wyroby muszą odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:
a) Zadanie nr 1 - Śruby, podkładki, nakrętki, opaski, zawleczki;
b) Zadanie nr 2 - Wyroby z tworzyw sztucznych, zaworki, dętki, smarowniczki,
akcesoria spawalnicze;
c) Zadanie nr 3 - Żarówki, bezpieczniki, konektorki.

CPV: 14622000-7, 19511000-1, 19520000-7, 31531000-7, 31670000-3

Dokument nr: 20/SZP/D/Sam./20

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Sekcji Zamówień
Publicznych 17 WOG w lokalu 224 (II piętro) w budynku nr 15 w dniu 13.07.2020 r.
o godz. 10:30, bez udziału osób trzecich, tylko z udziałem komisji przetargowej.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3,
lokal nr 110 (kancelaria jawna I piętro) w budynku nr 15 (przejście przez Biuro
Przepustek) do dnia 13.07.2020 r. do godz. 10:00 (osobiście, pocztą, kurierem)
w terminach pracy kancelarii jawnej tj. od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:00,
w piątek od 8:00 do 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
1. 8 Batalion Remontowy, 78-100 Kołobrzeg,
ul. Koszalińska 76.
2. 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 75-901 Koszalin,
ul. 4-go Marca 3.

Wymagania:
7. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Każde zadanie oceniane
będzie oddzielnie.
8. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 27.11.2020 r.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych oraz wariantowych.
10. Na zamówienie podpisana zostanie umowa (dla każdego zadania oddzielnie). Projekt
umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni, licząc od terminu ostatecznego składania
ofert.
4. Prawo opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego
na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu
zamówienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia - w tabeli
kolumna ,,ilość podstawowa" - gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości
wskazane w tabeli kolumna ,,ilość w opcji".
2. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji będą identyczne
jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający
zastrzega również, iż ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak
w zamówieniu podstawowym.
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi
skorzystać lub skorzystać w części.
4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku
skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w tym zakresie.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o skorzystaniu z prawa opcji
w całości lub części. Realizacja prawa opcji nie będzie skutkowała zmianą umowy.
6. Zamawiający przewiduje korzystać z prawa opcji w terminie do 27.11.2020 r.
Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w Projekcie umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowanych w złożonych ofertach.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług
(Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2. Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, uwzględniając wskazany przez
Zamawiającego zakres wykonywania zamówienia, doświadczenie i wiedzę
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia związane z jego realizacją, podatki, rabaty, upusty itp.,
których Wykonawca zamierza udzielić oraz zysk Wykonawcy.
4. W Formularzu oferty, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia,
Wykonawca przedstawi łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia.
5. Kalkulacja cen powinna uwzględniać taką cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
aby Wykonawca nie poniósł strat w jej realizacji i w związku
z powyższym cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu
zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT.
6. Wartość łączna zamówienia określi maksymalną wartość zamówienia
w trakcie trwania umowy i stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
7. Wartość łączna zamówienia powinna być zapisana liczbowo i słownie
z dwoma miejscami po przecinku i w polskich złotych.
8. Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych pozycji, zgodnie
z formułami określonymi w Formularzu oferty.
9. W Formularzu oferty należy dokonać wyceny wszystkich wymienionych pozycji. Brak
wyceny wszystkich pozycji skutkował będzie tym, że oferta nie będzie
podlegała ocenie.
10. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
7. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za
pomocą poczty elektronicznej.
2. Uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania
się z Wykonawcami jest:
a) Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG, numer telefonu 261 456 195,
261 456 815,
e-mail: 17wog.przetargi@ron.mil.pl
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy oraz ich forma:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty, sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji potwierdzające stan faktyczny i prawny Wykonawcy.
3. Pełnomocnictwo określające zakres uprawnień osoby (-ób) upoważnionej przez
Wykonawcę do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione zgodnie
z wymogami prawa, podpisane przez Wykonawcę, jeśli dotyczy.
4. Umowa konsorcjum lub spółki cywilnej przed podpisaniem umowy, jeśli dotyczy.
Uwaga:
Ewentualne kopie dokumentów muszą być wyraźne i czytelne, a każda strona
kopii musi być opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" oraz podpisana
przez osobę uprawnioną - składającą podpis w ofercie.
9. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę na załączonym Formularzu oferty, należy sporządzić w języku polskim
(dokumenty w języku innym powinny zawierać tłumaczenie lub opis ich treści
potwierdzony przez Wykonawcę), w formie pisemnej i złożyć
w zamkniętej/zaklejonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
a) Nazwa i adres Zamawiającego;
b) Nazwa i adres Wykonawcy;
c) Adnotacja: ,,Dostawa materiałów technicznych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Koszalinie" - numer postępowania 20/SZP/D/Sam./20.

Uwagi:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający, 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie zaprasza do
złożenia oferty w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,1495 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania Zamówień
Publicznych w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Koszalinie.
3. Zamawiający informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
wirusem SARS-Cov-2, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
11. Informacje o czynnościach, jakie podejmie Zamawiający po terminie składania
ofert:
1. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy
podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta informację o Wykonawcach, którzy
złożyli oferty, ich ceny i inne kryteria oceny ofert oraz kwota jaką Zamawiający
planuje przeznaczyć na realizację zamówienia.
2. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
a) Sprawdzenie ofert pod względem omyłek rachunkowych i oczywistych omyłek
pisarskich;
b) Oceny ofert (ustalenie rankingu ofert zgodnie z wyznaczonymi kryteriami oceny);
c) Zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 2. ppkt c), oferty bez
wymaganych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy lub niespełniających
wymogów określonych w zaproszeniu (np. bez potwierdzenia za zgodność
z oryginałem lub nieczytelne, nieaktualne), Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę dyspozycji pkt 3. lub rezygnacji
Wykonawcy z podpisania umowy Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert spełnia wymagania określone
w zaproszeniu.
5. Ocenie nie będą podlegały oferty w przypadku:
a) Złożenia oferty niepodpisanej przez Wykonawcę lub podpisaną przez osoby do
tego nieuprawnione;
b) Złożenia oferty po terminie;
c) Niespełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;
d) Niezłożenia lub nieuzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
pomimo wezwania na podstawie pkt 3.;
e) Złożenia oferty niezgodnej z zapisami Zaproszenia do składania ofert.
6. W przypadku niespełnienia wymagań niniejszego zapytania przez wszystkie złożone
oferty lub w przypadku nie złożenia żadnej oferty, albo w przypadku, gdy cena oferty
wybranej przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę
wybrano oraz poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferty.
3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w wyjątkowej sytuacji
Zamawiający może wyrazić zgodę na przesłanie umowy Wykonawcy.
4. W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta spełnia wymagania
niniejszego zapytania.
5. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uzna w szczególności:
a) Odmowę podpisania umowy, w tym również informację przekazaną telefonicznie;
b) Nie stawieniem się Wykonawcy dwukrotnie bez usprawiedliwienia,
w terminie i miejscu wyznaczonym do podpisania umowy.
13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych
wypadkach przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, poza art. 4 pkt. 8.
14. Informacja o zmianach, wyjaśnieniach i informacjach dotyczących zamówienia:
1. Wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz inne dodatkowe informacje dotyczące niniejszego
postępowania publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego, zakładka
BIP/Ogłoszenia/Zamówienia (http://17wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/).
2. Zamawiający zaleca kontrolowanie (śledzenie) strony internetowej na bieżąco, aż do
momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględniać wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz
informacje w przygotowywanych ofertach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.