Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa obejścia - połączenie drogi wojewódzkiej

Przedmiot:

Budowa obejścia - połączenie drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2020-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin
powiat: Koszalin
Tel.: +48 943427831, Faks: +48 943424328
zzdw@zzdw.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102

Numer referencyjny: ZZDW - 6.414.99.2020.8.2
II.1.2)Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km, łączącego drogę wojewódzką nr 102 i 103.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 26 987 190.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233221 Malowanie nawierzchi
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 102 i 103

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;

2) wykonanie robót rozbiórkowych;

3) wykonanie wymiany gruntów słabonośnych;

4) wykonanie kolumn przemieszczeniowych;

5) wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA);

6) budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych;

7) budowę elementów spowalniających ruch;

8) budowę ronda na DW 102;

9) budowę oświetlenia ulicznego;

10) przebudowę sieci elektroenergetycznych;

11) przebudowę linii telekomunikacyjnych;

12) przebudowę wodociągu;

13) przebudowę sieci sanitarnej tłocznej;

14) przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia;

15) budowę przepustów;

16) wykonanie wpustów ulicznych;

17) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C SIWZ i wycenionych przedmiarach robót.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres robót ustala się w wysokości do 3 520 067,00 PLN netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;

b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

c) w przypadkach uzasadnionych technologią;

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi;

e) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 467 122.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/09/2020
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

CPV: 45233000, 45233290, 45233221, 45231300, 45316110

Dokument nr: 322472-2020, ZZDW - 6.414.99.2020.8.2

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, POLSKA. Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 102 i 103

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/10/2020

Kontakt:
Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
75-122
Polska
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Tel.: +48 943427831
Faks: +48 943424328

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.