Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stacji elektroenergetycznej

Przedmiot:

Budowa stacji elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2020-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Henryka Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
powiat: wołowski
71/7943609 lub 667650661
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255481
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa stacji elektroenergetycznej 110kV G-72
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W zakresie zadania leży budowa stacji elektroenergetycznej G72 110kV wyposazonej w 16 polową , 2 -systemową , 2 sekcyjną rozdzielnicę wnętrzową 110kV wykonaną w izolacji gazowej GIS, wraz z kompletna infrastrukturą obiektową w tym : szafy sterowniczo-nastawcze, rozdzielnice potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego, dwie baterie akumulatorów z prostownikami. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne, wod-kan, gaszenia pożaru, SAP, trasy kablowe wraz z oprzewodowaniem. W ramach zadania planuje się budowę linii kablowych 110 kV dla zasilania transformatorów mocy 25 MVA oraz przyłączy kablowych do słupów operatora systemu dystrybucyjnego. Na potrzeby zasilania obiektu planuje sie wybudowanie linii kablowych 6kV oraz wyposażenie rozdzielnicy w stacji H19 o nowe pola. W zakresie zadania leży również przebudowa stacji F-3 ze wzgledu na potrzebę dostosowania w niej aparatury 110kV w związku z zabudową kabli i demontażem linii napowietrznych 110kV, a także dostosowaniem do obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie obiekty będą posiadały połączenia z systemem nadrzędnym za pomocą infrastruktury światłowodowej i teletechnicznej , która rowniez będzie wykonana w ramach niniejszej inwestycji.
Wszelkie niezbędne informacje i załączniki dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej:
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/1532/details
Dodatkowo informujemy, że załączniki nr 6, 8 z uwagi na wielkość dostępne są jedynie na Platformie Zakupowej pod powyższym linkiem
Jedyną dozwoloną formą komunikacji z oferentami jest strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz Platforma Zakupowa, w szczególności w zakresie zadawanych pytań do SIWZ (wyłącznie zakładka Pytania/Odpowiedzi) oraz składania ofert i ich rewizji.
Cel zamówienia
Pozyskanie ofert na budowę stacji elektroenergetycznej 110kV G-72
Przedmiot zamówienia
W zakresie zadania leży budowa stacji elektroenergetycznej G72 110kV wyposazonej w 16 polową , 2 -systemową , 2 sekcyjną rozdzielnicę wnętrzową 110kV wykonaną w izolacji gazowej GIS, wraz z kompletna infrastrukturą obiektową w tym : szafy sterowniczo-nastawcze, rozdzielnice potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego, dwie baterie akumulatorów z prostownikami. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne, wod-kan, gaszenia pożaru, SAP, trasy kablowe wraz z oprzewodowaniem. W ramach zadania planuje się budowę linii kablowych 110 kV dla zasilania transformatorów mocy 25 MVA oraz przyłączy kablowych do słupów operatora systemu dystrybucyjnego. Na potrzeby zasilania obiektu planuje sie wybudowanie linii kablowych 6kV oraz wyposażenie rozdzielnicy w stacji H19 o nowe pola. W zakresie zadania leży również przebudowa stacji F-3 ze wzgledu na potrzebę dostosowania w niej aparatury 110kV w związku z zabudową kabli i demontażem linii napowietrznych 110kV, a także dostosowaniem do obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie obiekty będą posiadały połączenia z systemem nadrzędnym za pomocą infrastruktury światłowodowej i teletechnicznej , która rowniez będzie wykonana w ramach niniejszej inwestycji.

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 1255481, KZ/0002/20

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-09-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej (https://zakupy.pcc.pl/servlet/HomeServlet) tj. do dnia 24.09.2020 r. godz.: 15:00.
Składając ofertę w formie elektronicznej, należy wpisać wartości w polach wymaganych przez Platformę Zakupową oraz załączając druk oferty oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i opisane w SIWZ w formie kopii (*.jpg, *.pdf, itp.) wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji (ust. 4 powyżej) wraz ze skanami wszystkich wymaganych przez SIWZ dokumentów.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny
Harmonogram realizacji zamówienia
Odbiór końcowy inwestycji w terminie : nie później niż 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Potencjał techniczny
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Dodatkowe warunki
Zgodnie z pkt. V SIWZ
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z pkt. V, VI i VIII SIWZ
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z pkt. VI ppkt. 7 SIWZ

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
a) cena: 98 %
b) gwarancja: 2 %
Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Dla kryterium cena* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Najkorzystniejsza oferta
-------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta
* Cena - wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.
Dla kryterium gwarancja * ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Rozpatrywana oferta
-------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Najkorzystniejsza oferta
* Gwarancja - z zastrzeżeniem że długość gwarancji nie może być krótsza niż minimalny okres wskazany w SIWZ.
Wykluczenia
1. Oferent nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W trakcie realizacji umowy Oferent nie może posługiwać się podwykonawcami ani dalszymi podwykonawcami, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w rozumieniu pkt 1. Wyjątki od tej zasady możliwe są gdy instytucja finansująca wyrazi na to zgodę.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Henryka Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
dolnośląskie , wołowski
Numer telefonu
+48 71 794 2033
Fax
+48 71 794 3957
NIP
9170000015
Tytuł projektu
Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)
Numer projektu
POIS.07.01.00-00-0005/18-00
Inne źródła finansowania
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinasowanie pn. ,,Budowa stacji 110 KV w technologii GIS (G-72)".
Zamawiający informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Zamawiający informuje, że realizuje projekt z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 na podstawie porozumienia zawartego z odrębnym administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Oferenta oraz zasad współpracy w ramach PO IiŚ znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Fryzeł - handlowo, Jacek Granis - technicznie
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Fryzeł tel.: 71/7943609 lub 667650661, Jacek Granis tel.: 667650470

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.