Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów

Przedmiot:

Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów

Data zamieszczenia: 2020-07-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
powiat: koszaliński
tel. 094 3188351, faks 943 188 387
um@polanow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Polanów
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie"
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej na odcinku łączącym ulicę Stawną i Wolności wraz z placem przystankowym oraz budowa drogi rowerowej przy ulicy Żwirowej wraz z robotami nawierzchniowymi i instalacyjnymi. 1.1. Przebudowa ulicy Żwirowej polega na przebudowie chodnika(kostka betonowa dwu- kolorowa, niefazowana) na drogę rowerową o szerokości 2,50 m, wykonanie zjazdów z działek, uregulowanie przejścia dla pieszych wraz z remontem schodów terenowych(montaż poręczy z dwóch stron + podjazd dla wózków, zaniżenie chodnika naprzeciwko schodów), dostawa i montaż 2 szt. ławek, dostawa i montaż 6szt. koszy na śmieci. W celu zabezpieczenia skarpy zaplanowano wykonanie ściany oporowej z gazonów na fundamencie betonowym ( należy uwzględnić obsianie skarp trawą, kolor gazonów do uzgodnienia z inwestorem, ostatni gazon u góry zasypany żwirem). Zadanie dotyczy również poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0m w miejscach, gdzie ta szerokość jest mniejsza wraz z dostawą i montażem prefabrykowanego progu zwalniającego oraz opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu. W zakresie inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego, w której zakres wchodzi montaż 2 kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wymiana 14 opraw na istniejących słupach ( w tym demontaż i montaż w nowej lokalizacji 6 szt. słupów), wybudowanie linii kablowej na potrzeby przebudowywanego oświetlenia. 1.2. Utwardzenie działki budowlanej poprzez budowę drogi rowerowej oraz placu postoju rowerów wraz z obiektami małej architektury przy ul. Wolności/Stawna w miejscowości Polanów. Zakres prac obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5m, częściowo biegnącej w miejscu starego chodnika w kierunku ulicy Stawnej. Z uwagi na uzyskanie parametrów szerokości drogi rowerowej zachodzi konieczność przestawienia ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren żłobka. Drugą część zadania stanowić będzie plac postojowo-rekreacyjny na którym zlokalizowane będą: stojak rowerowy 6-stanowiskowy, komplet ławek ze stołem, kosz na śmieci- 2 szt., tablica informacyjna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów oraz latarnia hybrydowa. Zarówno droga rowerowa jak i plac postojowo-rekreacyjny będzie wykonany z kostki betonowej grubości 8cm

CPV: 45000000-0,45111200-0,45233200-0,45233200-0,45233220-7,45311000-0,45111300-1,34928510-6,45233222-1

Dokument nr: 566260-N-2020, GM.II. 271.6.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.polanow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańców.g
Adres:
Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój nr 5 - sekretariat burmistrza

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane*. *Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni, w zakres której wchodziły roboty branży drogowej, i branży elektrycznej (w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznego) bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej b)dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: 1)Kierownik robót branży drogowej: wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; 2)Kierownik robót branży elektrycznej: wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.3.12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie - załącznik nr 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów to zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz, 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy. 4. Dowód wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.