Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa elementów wyposażenia do remizy OSP

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów wyposażenia do remizy OSP

Data zamieszczenia: 2020-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
26-804 Stromiec
powiat: białobrzeski
tel./fax 48 610 10 20/48 619 10 12
sekretariat@ugstromiec.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stromiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie pn. ,,Wiejska strefa integracji" współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"
Gmina Stromiec zaprasza do składania ofert na realizację zadania pt: ,,Wiejska strefa integracji".
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia do remizy OSP w Stromieckiej Woli na potrzeby mieszkańców oraz wykonanie podbudowy tarasu, budowa altanki i zakup oraz dostawa elementów małej architektury, tj.:
Część I:
1) Rowerek stacjonarny magnetyczny - 1 szt.
Parametry produktu:
Max. Waga użytkownika: 150 kg
Koło zamachowe 8 kg
Magnetyczny system oporu
Czytelny wyświetlacz LCD min.: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls
Manualna regulacja oporu - 8 stopni
Szerokie siodełko, regulowane w poziomie i pionie
Gwarancja - 24 m-ce
2) Grzejnik elektryczny łazienkowy - 2 szt.
Parametry produktu:
Typu suszarka, drabinka, do zawieszenia na ścianie, emaliowany biały lub chromowany
Wymiary ok: 50 cm x 80 cm
Moc: 100 W
Gwarancja - 24 m-ce
Bez montażu
3) Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą - 1 szt.
Parametry produktu:
Moc: 4 kW
Gwarancja - 24 m-ce
Bez montażu
4) Siatki na bramki do piłki nożnej - 1 kpl.
Parametry produktu:
Wymiary bramki: 4m x 2 m, do użytkowania na zewnątrz
5) Stół piknikowy - 1 szt.
Parametry produktu:
Stół dla 6 osób, połączony konstrukcyjnie z 2 ławkami.
Wymiary stołu: 60 cm (80 cm) x 180 cm (200 cm)
Stelaż ocynkowany ogniowo lub metalowy malowany proszkowo
Drewno zaimpregnowane (kolor do uzgodnienia)
Gwarancja - 24 m-ce
6) Ławki - 3 szt., w tym jedna z ławek połączona konstrukcyjnie ze stojakiem na rowery
Parametry produktu:
Długość: 180 cm
Drewniane siedzisko z oparciem oraz stelaż ocynkowany ogniowo lub metalowy malowany proszkowo, przystosowany do montażu do podłoża na stałe
Drewno zaimpregnowane (kolor do uzgodnienia)
Gwarancja - 24 m-ce
7) Stojak na rowery - 1 szt.
Parametry produktu:
Stojak typu ,,spirala", dwustronny, styl miejski - parkowy
Długość: 200 cm
Stelaż ocynkowany ogniowo
Przystosowany do montażu do podłoża na stałe
Gwarancja - 24 m-ce
8) Kosz na śmieci - 1 szt.
Parametry produktu:
Betonowy z wkładem ocynkowanym
Pojemność: 70 l.
Część II:
1) Altana drewniana wolnostojąca z podbudową z kostki brukowej betonowej - 1 szt.
Parametry produktu:
Wymiary: 5m x 3m
Słupy: szer. min. 14 cm - 6 szt.
Obiekt otwarty (możliwość wejścia z każdej strony, bez elementów ażurowych)
Dach czterospadowy
Zaimpregnowana, pokrycie gontem bitumicznym (kolory do uzgodnienia)
Mocowanie do podłoża - bloczki, kotwy
Gwarancja - 24 m-ce
2) Podbudowa tarasu - z kostki brukowej betonowej, z podniesieniem terenu (30 cm - 40 cm)
Wymiary: 7,5 m x 5,5 m
4. WYMAGANIA
Oferowany sprzęt/produkt/towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.
Nazwy sprzętu/produktów/towarów oraz zdjęcia poglądowe (zał. Nr 2) służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych, nie są one w żaden sposób wiążące dla przyszłego Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować sprzęt/produkt/towar równoważny o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych.
Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do remizy strażackiej OSP, Stromiecka Wola 41A, 26 - 804 Stromiec.
Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi sprzętu.
Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być sporządzone w języku polskim.

Dokument nr: SGK.042.9.3.2020

Składanie ofert:
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście, faksem, drogą elektroniczną na adres sekretariat@ugstromiec.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Stromiec, Ul. Piaski 4, 26 - 804 Stromiec (Sekretariat Urzędu), nie później niż do dnia 7 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15 września 2020 r.

Wymagania:
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 12.2016.K Wójta Gminy Stromiec z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć zdjęcia poglądowe proponowanego sprzętu/urządzeń wraz z opisem.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cena 100%
9. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (m.in. wykonanie, zakup, transport).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Okres gwarancji - 24 miesiące od dnia odbioru.
4. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
8. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26 - 804 Stromiec;
o kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - iod@ugstromiec.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.