Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodnika

Przedmiot:

Przebudowa chodnika

Data zamieszczenia: 2020-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Świerzno
Świerzno 13
72-405 Świerzno
powiat: kamieński
+48(91)3832723, fax +48(91)3832723
ug@swierzno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świerzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w miejscowości Kępka wzdłuż drogi
gminnej. Przewiduje się chodnik o długości olc.297,30 mb z kostki betonowej.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący
załącznik nr 2.
3) Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia -
60 miesięcy. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia i gwarancja obejmuje swoim zakresem
rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami
z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówierna.
5) Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane
roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Dokument nr: Z0.271.4.2020

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 14.08.2020 r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert:
1) Ofertę należy:
a) złożyć w siedzibie zamawiającego: pokój tu 6 (sekretariat) lub
b) przesłać na adres Urzędu Gminy w Świerznie, 72-405 Świerzno 13
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przebudowa chodnika w Kępicy" w terminie do dnia
14.08.2020 r. do godz. 10:00.
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej
przez wykonawców drogą pocztową.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2020 r.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia
zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości
do odbioru końcowego. W przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy
uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został
dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień
pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o usunięciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
2) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji
zawartych w formularzu oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
VI. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć w kosztorysie ofertowym
na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
uwzględniając wszystkie koszty wynikające z zapisów dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz istotnych dla stron postanowień.
2) Kosztorys ofertowy należy opracować stosując metodę kalkulacji uproszczonej. Metoda
kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych
przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Przed zawarciem
umowy wybrany wykonawca obowiązany jest do przedłożenia kosztorysu w postaci
szczegółowej.
3) Kosztorys ofertowy winien zawierać ceny jednostkowe uwzględniające wszystkie składniki
cenotwórcze (np. robociznę, koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk), ilość robót,
wartość poszczególnych pozycji. Kosztorys ofertowy winien zawierać zastosowane stawki
cenotwórcze (roboczogodzina, koszty pośrednie, zysk).
4) Kosztorys ofertowy należy sporządzić uwzględniając następujące wymagania:
a) musi zawierać wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót,
b) wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarze robót, Jeżeli
wykonawca stwierdzi, że roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub należy
je wykonać w innej ilości, to zobowiązany jest pisemnie zgłosić ten fakt
zamawiającemu,
c) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów
rzeczowych, pod warunkiem ze zakres czynności do wykonania dla poszczególnych
pozycji będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót
norm nakładów rzeczowych.
d) określone przez wykonawcę ceny jednostkowe robót zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegać żadnym zmianom.
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót
i STWIOR, należy wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie.
6) Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty - brak kosztorysu ofertowego skutkuje
odrzuceniem oferty.
7) W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać
cenę netto obliczoną w kosztorysie ofertowym i wyliczyć kwotę podatku VAT (należy
przyjąć 23% stawkę podatku VAT) oraz cenę brutto.
8) Należy przyjąć stawkę 23 % podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca, który
na podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów
i usług VAT w Polsce, zobowiązany jest do podania ceny w złotych (PLN) bez podatku VAT
(netto).
9) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch
miejsc po przecinku.
10) Cena za wykonanie robót jest ceną orientacyjną. Zamawiający zapłaci wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
11) Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).
VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę sporządzić należy pisemnie w języku polskim
na dołączonym formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII. Sposób udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian dotyczących treści
zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
może zmienić treść zapytania ofertowego.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści zapytania ofertowego zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej www.swierzno.biuletyn.net w zakładce Zamówienia
publiczne spoza ustawy (poniżej 30 000 Euro).
5) Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania ofertowego są integralną częścią zapytania
ofertowego oraz są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert.
X. Wybór oferty:
1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.swierzno.biuletyn.net
w zakładce Zamówienia publiczne spoza ustawy (poniżej 30 000 Euro).
5) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
XI. Okres związania ofertą; Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
V. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.

XIII. Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Świerzno z siedzibą: Świerzno 13, 72-405 Świerzno. Z administratorem danych
można się skontaktować poprzez adres e-mail: ug@swierzno.pl lub telefonicznie pod
numerem 91 383 27 93 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: iodo swierzno@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z art. 4 piet 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1986 z późn. zm.)

Kontakt:
Osobami uprawionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego
jest: Czesław Kędziera, tel. 91 38 32 723, e-mail: zp@swierzno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.