Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2020-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU
ul. Partyzantów 8
59-940 Węgliniec
powiat: zgorzelecki
75 771 21 17, 75 771 28 52, 600 311 181 , fax 757712117
zwik@post.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Węgliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy Ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu" Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku. Drugie postępowanie.
1. Opis sposobu przygotowania oferty;

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

Oferta ma obejmować całość zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalno-użytkowego przy Ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu polegająca na:

Etap 1

1) Wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z inwentaryzacją istniejących sieci wod-kan. c.o., c.w.u..

2) Przygotowanie do zaakceptowania koncepcji zmiany sposobu ogrzewania budynku z uwzględnieniem

- warunków wynikających z bryły funkcji i przeznaczenia budynku

- czasu użytkowania poszczególnych grup odbiorców usług w budynku.

- możliwych do zastosowania technologii oraz rodzaju paliwa.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej zmiany sposobu ogrzewania budynku.

4) Uzyskanie pozwolenia na budowę projektowanej inwestycji.

Etap 2

1) Wykonanie w oparciu o ww. koncepcje audytu termoenergetycznego dla budynku uwzględniającego założenia i wyliczenia przyjęte w koncepcji.

3. Informacje wyjściowe do projektowania.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej wybudowany w latach 90-tych , dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką. Budynek o rozbudowanej bryle.

Dane ogólne :

- powierzchnia zabudowy - 917,50m2

- powierzchnia użytkowa - 2038,14m2

- kubatura budynku - 9134,80 m3

- ilość kondygnacji - 1 podziemna, 3 nadziemne, poddasze użytkowe

Budynek ze względu na sposób użytkowania podzielony jest na:

- cześć mieszkalną trzy mieszkania znajdujące na II piętrze budynku i jedno mieszkanie położone w parterze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 293,73m2

- część użytkowa (biura, pomieszczenia ośrodka zdrowia, apteki, pomieszczenia gabinetów lekarskich, pomieszczenia techniczne) o łącznej powierzchni użytkowej 1318,03m2.

- komunikacja klatki schodowe dojścia korytarze o łącznej powierzchni użytkowej 426,39m2.

Powierzchnie określone w opisie są policzone na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej i mogą się różnić od stanu faktycznego.

Organizator udostępni do wykorzystania posiadaną dokumentację techniczną budynku.

Założenia projektowe:

Organizator wstępnie przewiduje zapewnienie ogrzewania budynku z wykorzystaniem gazu propan-butan, oraz alternatywnych źródeł energii np. pompy ciepła, fotowoltanika.

Likwidacje istniejącej kotłowni węglowej z piecami na paliwo stałe.

Wymianę istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem możliwości zindywidualizowania ogrzewania budynku szczególnie dla części mieszkalnej oraz wyposażenia poszczególnych mieszkań biur w c.w.u.

Organizator dopuszcza wykorzystanie istniejących elementów infrastruktury technicznej obiektu.

Organizator dopuszcza możliwość lokalizacji zbiorczej kotłowni dla budynku poza budynkiem.

Dokument nr: ZUK/10-4.8./Wzp/07/2020

Składanie ofert:
16. .Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w biurze Organizatora w Węglińcu przy Ul. Sikorskiego 40 (pierwsze piętro) lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie do dnia:

06.08.2020r, do godz. 14,00.

2) Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 18.1. nie będzie rozpatrywana.

3) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

Miejsce i termin realizacji:
9. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:

ETAP I do 18.12.2020r.

ETAP II do 18.12.2020r.

Wymagania:
4. Prace projektowe należy wykonać:

1. Siłami własnymi, w systemie generalnego wykonawstwa, lub z udziałem podwykonawców zgodnie z obowiązującymi normami, polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

2. Dokumentacja projektowa powinna składać się z opracowań obejmujących wszystkie branże techniczne i budowlane projektowanego przedmiotu zamówienia.
5. Do obowiązków Oferenta należy:

a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

b) weryfikacja zakresu i obszaru objętego projektem umożliwiająca realizację całego zadania,

c) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do opracowania dokumentacji,

d) uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

e) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeżeli wymagane),

m) uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii ZUD,

f) przygotowanie kompletnej dokumentacji w zakresie OOŚ,

g) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku, z uwzględnieniem przebiegu sieci i instalacji wewnętrznych.

h) wykonanie audytu termoenergetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2020 poz. 879 z późn. zm.), 6 komplety + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pdf i dwg lub kompatybilnej,

i) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego wg obowiązujących przepisów - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.09.2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.), ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1936 z póżn. zm ), Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę. Ilość egz. dokumentów: 6 komplety + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pdf i dwg lub kompatybilnej,

j)wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podstawą wyceny - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonał no-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). Ilość egz. dokumentów: 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf oraz ath lub kompatybilnej,

k)wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Ilość egz. dokumentów: 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf,

l)opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ilość egz. dokumentów: 3

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf.

ł) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

6. Na każdym etapie prac Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu, konsultacji i akceptacji prac projektowych.

7. Oferent zobowiązany jest do:

1. Przedłożenia Organizatorowi inwentaryzacji, koncepcji, audytu i dokumentacji budowlanej w wersji roboczej do uzgodnień w celu akceptacji oraz dokonania ewentualnych korekt rozwiązań technicznych. Uzgodnienie ostatecznej wersji każdej dokumentacji należy uzyskać w formie pisemnej

2. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości (Prawo budowlane Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1409 z późn. zm ).

3. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to udowodnione specyfiką przedmiotu zamówienia i konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Oferent może użyć znaków towarowych, tylko wówczas, gdy takiemu zapisowi towarzyszą wyrazy lub równoważny.

4. Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysów na potrzeby udzielenia zamówienia na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 późn. zm.) .

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia posłuży Organizatorowi do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 21843 późn. zm.). W związku z tym, że dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane należy ją sporządzić z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

8. Etapowanie robót

ETAP 1

1) Wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku wraz z inwentaryzacją istniejących sieci wod-kan. c.o., c.w.u..

2) Przygotowanie do zaakceptowania koncepcji zmiany sposobu ogrzewania budynku z uwzględnieniem

- warunków wynikających z bryły funkcji i przeznaczenia budynku

- czasu użytkowania poszczególnych grup odbiorców usług w budynku.

- możliwych do zastosowania technologii oraz rodzaju paliwa.

3) Uzyskanie OSTATECZNEJ akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych.

4) Wykonanie w oparciu o ww. koncepcje dokumentacji projektowej i wykonawczej zmiany sposobu ogrzewania budynku.

6) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym uwarunkowań środowiskowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

7) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

ETAP 2

1) Wykonanie w oparciu o ww. zaakceptowaną koncepcje dokumentacji projektowej audytu termoenergetycznego dla budynku uwzględniającego założenia i wyliczenia przyjęte w koncepcji.
10. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają wiedzę i doświadczenie.

1) Oferent musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania sieci i instalacji w obiektach użyteczności publicznej poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej dwóch dokumentacji budowy lub przebudowy sieci i instalacji c.o., c.w.u. w budynku użyteczności publicznej o kubaturze większej niż 3000,00m3 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

Za wykonane zamówienie Organizator rozumie takie, w którym przedmiot umowy uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Oferentów, co najmniej jeden z Oferentów musi spełniać warunek.

12. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Organizator zastrzega możliwość realizacji tylko I etapu postępowania bez podania przyczyny.

14. Oferta ma zawierać:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie referencji do wzięcia udziału w postępowaniu.

15. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.

Kontakt:
21. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

Krzysztof Polewski tel. 600 311 181

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.