Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Przedmiot:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2020-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin
powiat: Koszalin
Tel.: +48 943427831, Faks: +48 943424328
zzdw@zzdw.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: 70 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój - Czaplinek, etap I

Numer referencyjny: ZZDW-6.414.122.2020.8.2
II.1.2)Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 163 o długości 8,17 km. Początek zadania wyznaczono na wylocie z m. Połczyn-Zdrój, przed zjazdem na stację benzynową w km 65+550, koniec w km 73+720.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 669 274.23 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233221 Malowanie nawierzchi
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 163. Początek zadania wyznaczono na wylocie z m. Połczyn-Zdrój, przed zjazdem na stację benzynową w km 65+550, koniec w km 73+720.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 o długości 8,17 km. Początek zadania wyznaczono na wylocie z m. Połczyn-Zdrój, przed zjazdem na stację benzynową w km 65+550, koniec w km 73+720.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

2) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

3) ujednolicenie szerokości jezdni do 7,0 m;

4) regulację poboczy;

5) wykonanie konstrukcji jezdni;

6) korektę łuków uwzględniająca poprawę płynności ruchu i widoczności;

7) przebudowę skrzyżowań, zjazdów, włączeń dróg;

8) przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;

9) przebudowę istniejących zatok autobusowych i postojowych;

10) odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;

11) przebudowę, budowę przepustów pod zjazdami i pod drogą;

12) przebudowę i rozbudowę istniejącego oświetlenia;

13) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

14) montaż tymczasowych i stałych płotków ochronno-naprowadzających dla płazów.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C SIWZ i WPR.

4. Nazwy własne oraz zdjęcia zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z SIWZ. Zdjęcia produktów znajdujące się w dokumentacji projektowej mają wyłącznie charakter poglądowy.

W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy w szczególności o których mowa w art. 30 - ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz realizatora umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp.

1) zakres robót ustala się w wysokości do 4 652 514,00 PLN netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych;

2) warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych społecznie,

b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) w przypadkach uzasadnionych technologią,

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi,

e) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z wykonawcą.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 016 760.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/10/2020
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

CPV: 45233000, 45233290, 45233221, 45316110

Dokument nr: 360727-2020, ZZDW-6.414.122.2020.8.2

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, Ul. Szczecińska 31, POLSKA, sala nr 10. Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/zzdww).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 163. Początek zadania wyznaczono na wylocie z m. Połczyn-Zdrój, przed zjazdem na stację benzynową w km 65+550, koniec w km 73+720.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2020

Kontakt:
Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
75-122
Polska
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Tel.: +48 943427831
Faks: +48 943424328

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.