Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kompleksu Orlik 2012

Przedmiot:

Modernizacja kompleksu Orlik 2012

Data zamieszczenia: 2020-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa
pl. Wolności
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
74 83-34-255,fax: 74 83-35-838, 74 8328 733
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja kompleksu Orlik 2012, znajdującego się przy Szkole Podstawowej
nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Ul. Parkowa 12 w Bielawie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu Orlik 2012, znajdującego się przy Szkole
Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Ul. Parkowa 12 w Bielawie.
2. Zakres prac obejmuje:
a) boisko poliuretanowe:
- wykonanie około 180 m2 nowej nawierzchni boiska: około 57 m2 w kolorze zielonym, około 123 m2
w kolorze ceglastym;
- wykonanie linii wg nowych przepisów do gry w koszykówkę;
- gruntowanie istniejącej nawierzchni około 433 m2 preparatem promotor;
- wykonanie 2-krotnego natrysku w kolorze ceglanym (około 433 m2) wraz z malowaniem linii (pola gry
do siatkówki i koszykówki);
- wymiana piłko-chwytów 2 szt. (rozmiar 2 x 15 m);
b) boisko trawiaste:
- wykonanie około 432 m2 nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii (pola gry do piłki nożnej);
- czesanie około 1428 m2 nawierzchni wraz z usunięciem zanieczyszczeń i uzupełnieniem
brakującego granulatu;
- wymiana piłko-chwytów 2 szt. (rozmiar 2 x 18 m);
- wymiana piłko-łapów 2 szt. (rozmiar 3 x 18 m);
- wymiana siatek bramkarskich 2 szt. (rozmiar 2 x 5 m);
3. Wykonanie robót:
a) Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki.
Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej należy dostosować do rodzaju istniejącej nawierzchni boiska.
b) Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej.
Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.
- Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni
z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej należy dostosować do rodzaju istniejącej nawierzchni boiska.

CPV: 45236119-7

Dokument nr: IZ.271.51.2020

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można składać:
? osobiście,
? lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Bielawie, p. Wolności 1, Biuro podawcze, pok. nr 1,
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 9:00.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opieczętowana pieczątką oferenta i oznaczoną
numerem i nazwą zamówienia:
OFERTA W POSTĘPOWANIU
nr IZ.271.51.2020
pn.: ,,Modernizacja kompleksu Orlik 2012, znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 10
z Oddziałami Sportowymi, Ul. Parkowa 12 w Bielawie"
Nie otwierać przed dniem 07.08.2020 r. godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wymagania:
II.II. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia zakresu usług polegających na powtórzeniu
tego samego zamówienia.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II.V. Dopuszcza się udział podwykonawców.
IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Warunki udziału w postępowaniu Zmawiający określił na minimalnym poziomie w celu umożliwienia
ubiegania się o zamówienia Wykonawcom gwarantującym realizację zamówienia z należyta starannością.
WARUNEK 1
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty
stanowiącym załącznik do zaproszenia.
V. Kryteria wyboru:
Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
Cena zamówienia (C) - waga 100 % oceniania w skali punktowej 1-100 pkt
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 x waga (100%)
Cena brutto badanej oferty
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym
uzyska największą ilość punktów ww. kryteriach.
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfra z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone ofert o tej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
podstawowych.
XVII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
X. Istotne postanowienia umowne i warunki zmiany umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
XI. Inne informacje o zamówieniu:
1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną lub zamieści
informację na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania z ofertą.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna
Zgodnie godnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy Placu
Wolności 1 w Bielawie
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielawie można się
skontaktować pisząc na adres e-mail iod@um.bielawa.pl; pod numerem telefonu 74 83 28 779
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZ.271.51.2019 pn. ,,Modernizacja kompleksu
Orlik 2012, znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, ul. Parkowa 12
w Bielawie" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000
euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.);
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych:
1. Pan Piotr Bobrowski, tel. 74 8328 733 e-mail: pbobrowski@um.bielawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.