Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Przedmiot:

BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Data zamieszczenia: 2020-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole
powiat: Opole
tel. 774 591 800, faks 774 581 352
przetargi@zdw.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW OPOLE - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole - z podziałem na zadania" zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45317000-2 - inne instalacje elektryczne; 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231000-5 - roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole w podziale na 3 zadania: a) Zadanie nr 1 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice, b) Zadanie nr 2 - Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica, c) Zadanie nr 3 - Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Wilków

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice" zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45317000-2 - inne instalacje elektryczne; 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231000-5 - roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami; wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej; dostarczenie i montaż niezbędnych elementów infrastruktury oświetleniowej przejścia dla pieszych (dwie dedykowane oprawy asymetryczne przejścia dla pieszych w technologii LED); wyznaczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego wraz z płytami integracyjnymi przejścia dla pieszych; ustawienie oznakowania pionowego D-6; wykonanie chodnika przy przejściu dla pieszych ok 32 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45317000-2, 45111000-8, 45231000-5, 45233000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Jemielnica" zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45317000-2 - inne instalacje elektryczne; 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231000-5 - roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: ?wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami; wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej; dostarczenie i montaż niezbędnych elementów infrastruktury oświetleniowej przejścia dla pieszych (dwie dedykowane oprawy asymetryczne przejścia dla pieszych w technologii LED); wyznaczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego wraz z płytami integracyjnymi przejścia dla pieszych; ustawienie oznakowania pionowego D-6; wykonanie chodnika przy przejściu dla pieszych ok 32 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45317000-2, 45111000-8, 45231000-5, 45233000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Wilków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: ,,Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Wilków" zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45317000-2 - inne instalacje elektryczne; 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45231000-5 - roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 3. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami; wykonanie zasilania z szafy oświetlenia /latarni ulicznej; dostarczenie i montaż niezbędnych elementów infrastruktury oświetleniowej przejścia dla pieszych (dwie dedykowane oprawy asymetryczne przejścia dla pieszych w technologii LED); odnowienie oznakowania grubowarstwowego oraz wykonanie płyt integracyjnych przejścia dla pieszych; ustawienie oznakowania pionowego D-6; wykonanie chodnika przy przejściu dla pieszych ok 32 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45317000-2, 45111000-8, 45231000-5, 45233000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45316110-9,45311100-1,45317000-2,45111000-8,45231000-5,45233000-9,71320000-7

Dokument nr: 567546-N-2020, WP.3211.27.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.bip.zdw.opole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) minimum jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych o wartości co najmniej 35.000,00 PLN brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). Uwaga! Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: a) projektant instalacji elektroenergetycznych posiadający uprawnienia do projektowania i doświadczenie minimum 1 rok od uzyskania uprawnień na stanowisku projektanta instalacji elektroenergetycznych - 1 osoba, b) kierownik robót elektroenergetycznych (oświetlenie przejść dla pieszych) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót elektroenergetycznych i/lub inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych - 1 osoba. Projektant instalacji elektroenergetycznych musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót elektroenergetycznych (oświetlenie przejścia dla pieszych) musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła równocześnie funkcję wskazaną w podpunkcie a) i b) pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień i doświadczenia. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie 3 powyżej). 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1 powyżej oraz właściwych dokumentów wskazanych w sekcji III.5.1) odpowiednio do udostępnianych zasobów. 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1) oraz 1,2,3 i 4 powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w punkcie 6 powyżej. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1) oraz punktach 1,2,3 i 4 powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w sekcji III.5.1) punkt 1 litera a) powyżej budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) punkt 1 (tj. wartość zadania w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę zadania oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wykaz robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3. punkt 2, tj.: - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkt 2 litera a) (projektant instalacji elektroenergetycznych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, - dla osoby wskazanej w sekcji III.1.3) punkcie 2 litera b) (kierownik robót elektroenergetycznych - oświetlenie przejść dla pieszych) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) formularz cenowy - na załącznikach nr 2a, 2b i/lub 2c (zadanie nr 1,2 i/lub 3) do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału - na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1., 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.5) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2.400,00 PLN, w tym: zadanie nr 1 - 800,00 PLN, zadanie nr 2 - 800,00 PLN, zadanie nr 3 - 800,00 PLN
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.