Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przedmiot:

Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2020-07-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 322 872 981, faks 322 872 241
zgm@zgm.piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na działce nr 4386/324 przy Ul. Hutniczej 1 oraz na działce nr 4385/324 przy Ul. Hutniczej 3 w Piekarach Śląskich wraz z audytem i projektem ocieplenia
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na działce nr 4386/324 przy Ul. Hutniczej 1 oraz na działce nr 4385/324 przy Ul. Hutniczej 3 w Piekarach Śląskich wraz z audytem i projektem ocieplenia. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej ocieplenia budynków (w tym audyt); 2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym rzeczoznawcy ppoż; 3) Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dokumentacji projektowej (kolorystyki) w zakresie zgodności z programem funkcjolalno- użytkowym; 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, lub gdy nie wymagane skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 5) W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys uproszczony opiewający na cenę oferty, sporządzony w oparciu o Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, będące podstawą do fakturowania częściowego; 6) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 7) Przygotowanie dokumentów do odbioru technicznego robót budowlanych. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych w szczególności ocieplenia budynku, wykonania obróbek blacharskich, wymianie tynków, remoncie balkonów, wykonania opaski wokół budynku. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentacje projektową, dostawców materiałów, usług transportowych i sprzętowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia określają Program funkcjonalno- użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie objęte jest umową dotacji celowej Gminy z wykorzystaniem do końca 2020 roku

CPV: 45453000-7,71320000-7

Dokument nr: 568397-N-2020, ZGM/NZ-343-105/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.zgm.piekary.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferta powinna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego, 41-940 Piekary Śląskie, Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 lub przesłana przesyłką pocztową bądź kurierem
Adres:
ul. Generała Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie, pokój nr 1 - Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), co najmniej: o jedną robotę budowlaną polegającą na dociepleniu budynku o powierzchni docieplenia co najmniej 600,00 m2 2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. a) posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej - osoba będzie pełniła funkcję kierownika robót; b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej. UWAGA dotycząca lit a) i b) Osoby mogą posiadać odpowiadające ww. ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1117 ze zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych"). UWAGA: Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu jedną osobą pod warunkiem posiadania przez tę osobę wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego uprawnień i kwalifikacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz powierzchnią docieplenia budynku z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 2) SIWZ: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodnie ze wzorami (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.