Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2020-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o
ul. Kręta 4
57-215 Srebrna Góra
powiat: ząbkowicki
tel. 74 818 00 99, faks 74 818 00 99
zarzad@forty.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Srebrna Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: ,,Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla projektu pn.: ,,Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Część I A. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych; Część II: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r

Część nr: 1 Nazwa: A. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Projekt wykonawczy robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71420000-8, 71420000-8, 71300000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Terminy wykonania: Dokumentacja techniczna wykonawcza robót budowlano-konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII - TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. Dokumentacja techniczna budowlano-wykonawcza dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowaniem merytorycznym dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych - w terminie do dnia 09 października 2020 r.

Część nr: 2 Nazwa: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71200000-0, 71420000-8, 71300000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71220000-6,71200000-0,71420000-8,71300000-1

Dokument nr: 567824-N-2020, ZP-271-2/20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://forty.pl/pl_PL/projekty-ue.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. Ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godz.: 15:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W części I: aa) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy lub adaptacji lub rewaloryzacji lub modernizacji (każdy obejmujący: architekturę, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) wraz z przedmiarami i STWiORB dla budynku wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 1000 m2. oraz dysponuje lub będzie dysponował: ab) projektantem o specjalności architektonicznej posiadającym: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i doświadczenie zawodowe wyrażające się zaprojektowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. dwóch projektów branży architektonicznej, które wchodziły w skład projektów wielobranżowych (z których każdy obejmował co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB) budynków wpisany do rejestru zabytków, każdy o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2; ac) projektantem branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, i doświadczenie zawodowe wyrażające się zaprojektowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. dwóch projektów branży konstrukcyjnej obejmujących m.in. wzmocnienia istniejącej konstrukcji budynku, które wchodziły w skład projektów wielobranżowych (z których każdy obejmuje co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB), o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m2 każdy, wpisanych do rejestru zabytków; ad) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ae) projektantem posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, af) konserwatorem zabytków posiadającym: kwalifikacje wskazane art. 37 a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiednie uprawnienia uzyskane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów jeżeli zachowały one ważność; tytuł zawodowy magistra w specjalności związanej z konserwacją materiałów mineralnych (np. konserwacja i restauracja rzeźby, konserwacja elementów i detali architektonicznych, Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury); c) W części II ca) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa projekty przyłącza wodociągowego lub wodociągu o długości co najmniej 1000 m każdy, oraz dysponuje lub będzie dysponował: cb) projektantem branży instalacji sanitarnych posiadającym: uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który zaprojektował co najmniej 2 przyłącza wodociągowe lub wodociągi o długości co najmniej 1000 m każde. W odniesieniu do wymagań stawianych Projektantom dla Części I i II właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poź. zm.). Funkcje Projektantów dla Części I i II mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995r. właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te pozwalają na pełnienie funkcji o których mowa powyżej - odpowiednio w pkt.. 1.2.2.1 do 1.2.2.6. Funkcje Projektantów dla Części I i II mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577). Projektanci dla Części I i II muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku gdy Wykonawca polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy PZP, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o udostępnieniu zasobów - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie zawierać będzie w szczególności następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi zawierać postanowienia uprawniające pełnomocnika do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część 1: 4000 zł (słownie: cztery tysiące). część 2: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały określony w SIWZ okres związania ofertą. 4. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich / Oddział w Budzowie Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - dokumentacja techniczna część ...." oraz podać numer części na które wnoszone jest wadium, 7. O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt VII.4.1) SIWZ. 8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy - bez konieczności potwierdzania tych okoliczności
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.