Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych

Przedmiot:

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych

Data zamieszczenia: 2020-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe
ul. Trwała 7
53-335 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 071 783 11 61, faks -
andrzej.teodorowski@wroclaw-poludnie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla III "HUBY" i Osiedla IV "GAJ", z podziałem na 6 zadań: Zad. Nr 1 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 119, Zad. Nr 2 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 121, Zad. nr 3 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 123, Zad. nr 4 - remont WLZ w budynku przy Ul. Glinianej 91-97, Zad. Nr 5 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 93-105, Zad. Nr 6 - remont WLZ w budynku przy Ul. Nyskiej 68
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wewnętrznych instalacji elektrycznych z elementami instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych we Wrocławiu na terenie Osiedla III "HUBY" i Osiedla IV "GAJ", z podziałem na 6 zadań: Zad. Nr 1 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 119, Zad. Nr 2 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 121, Zad. Nr 3 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 123, Zad. Nr 4 - remont WLZ w budynku przy Ul. Glinianej 91-97, Zad. Nr 5 - remont WLZ w budynku przy Ul. Hubskiej 93-105, Zad. Nr 6 - remont WLZ w budynku przy Ul. Nyskiej 68. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności będzie należało: 1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz dbanie o porządek na terenie robót a także utrzymanie go w należytym stanie i porządku; 2) Zorganizowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 3) Realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zewnętrznymi regulaminami SM Wrocław-Południe; 4) Zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 5) bezpieczenie przedmiotu zamówienia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk - na własny koszt; 6) Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót; 7) W przypadku zatrudniania podwykonawców - koordynacja prowadzonych przez nich robót; 8) Zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych; 9) Zabezpieczanie na swój koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót; 10) Zapewnienie sukcesywnego transportu materiałów do miejsc wykonywania robót oraz bieżący wywóz zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 11) Zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 2 (dwóch) dni roboczych; 12) Terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i gwarancji; 13) Obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych; 14) Przestrzeganie przepisów i wymogów BHP przez cały czas przebywania na terenie budowy, a w szczególności przez wszystkich pracowników i ewentualnych podwykonawców; 15) Przekazanie Zamawiającemu (przed ostatecznym odbiorem robót lub w jego trakcie) kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami itp.) odbieranych prac i robót; 16) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy oraz miejsc zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, obiektów, mienia; 17) Terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przekazanie oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie zgodnie z umową; 18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 569081-N-2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.
Nie.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie.
andrzej.teodorowski@wroclaw-poludnie.pl; tel.: 071 783 11 61

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-18, godz.: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-18
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-18

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagane wadium na Zad. Nr 1: 7 000,00 zł; Wymagane wadium na Zad. Nr 2: 7 000,00 zł; Wymagane wadium na Zad. Nr 3: 7 000,00 zł; Wymagane wadium na Zad. Nr 4: 4 000,00 zł; Wymagane wadium na Zad. Nr 5: 6 300,00 zł; Wymagane wadium na zad. Nr 6: 6 900,00 zł;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Wskazane w SIWZ 0,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.