Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie wykonawcy ( wykonawców), który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń

Przedmiot:

Wyłonienie wykonawcy ( wykonawców), który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2020-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II
Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
powiat: obornicki
609142409, 695170586,660727849
hospicjum.ludzkigest@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256862
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Oborniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy ( wykonawców), który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń w DDOM w Obornikach według wskazanych do wyboru zadań. Remont i adaptacja pomieszczeń DDOM w Obornikach. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania Zamawiającego zwierają załączniki do zapytania. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia określa Wzór umowy -załącznik nr 8 do niniejszego zapytania. Do zadań Wykonawcy/Wykonawców będzie należało: Zadanie 1: Prace budowlane zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 2 do zapytania Zadanie 2: Instalacje elektryczne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 3 do zapytania Zadanie 3: Instalacje sanitarne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 4 do zapytania
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy ( wykonawców), który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń w DDOM w Obornikach według wskazanych do wyboru zadań.
Remont i adaptacja pomieszczeń DDOM w Obornikach.
Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania Zamawiającego zwierają załączniki do zapytania.
Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń według określonych zadań dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej", realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 WRPO 2014+
Do zadań Wykonawcy/Wykonawców będzie należało:
Zadanie 1: Prace budowlane zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 2 do zapytania
Zadanie 2: Instalacje elektryczne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 3 do zapytania
Zadanie 3: Instalacje sanitarne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 4 do zapytania
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór jest wykonawcy ( wykonawców), który przeprowadzi remont i adaptację pomieszczeń w DDOM w Obornikach według wskazanych do wyboru zadań.
Remont i adaptacja pomieszczeń DDOM w Obornikach.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont i adaptacja pomieszczeń DDOM w Obornikach.
Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia oraz inne wymagania Zamawiającego zwierają załączniki do zapytania.
Do zadań Wykonawcy/Wykonawców będzie należało:
Zadanie 1: Prace budowlane zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 2 do zapytania
Zadanie 2: Instalacje elektryczne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 3 do zapytania
Zadanie 3: Instalacje sanitarne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 4 do zapytania

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1256862,1/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
do dnia 18-08-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi zawierać:
o wypełniony formularz ofertowy z wybranym załącznikiem dotyczącym wyceny wg przedmiaru do określonego zadania wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego;
o Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
o Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
o Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane.
o Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie.
o Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę /osoby uprawnione do reprezentowania firmy ( zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie( pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną pozwalającą odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
2. Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres: hospicjum.ludzkigest@wp.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście/listem poleconym/kurierem do dnia 18-08-2020 do godz. 23:59. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: hospicjum.ludzkigest@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: obornicki Miejscowość: Oborniki
Harmonogram realizacji zamówienia
Zadanie 1: Prace budowlane zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 2 do zapytania w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą.
Zadanie 2: Instalacje elektryczne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 3 do zapytania-w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą.
Zadanie 3: Instalacje sanitarne zgodnie z szczegółowym przedmiarem stanowiącym zał. nr 4 do zapytania-w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania( oświadczenie)
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia ( oświadczenie).
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia( oświadczenie)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia( oświadczenie)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej( oświadczenie)
Dodatkowe warunki
1.Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako podstawowe do określenia ilości i zakresu robót. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy szczegółowo przeanalizować opis przedmiotu zamówienia i załączonych materiałów.
2. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia-przedmiaru.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie robót budowlanych do odbioru zgodnie z harmonogramem, co będzie podstawa do wystawienia faktury.
4. Wszelkie zmiany prowadzenia robót w stosunku do załączonej dokumentacji należy uzgadniać przed rozpoczęciem tych robót z Zamawiającym.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz udostępni na stronie opublikowanego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania wszystkich prac był zgodny ze sztuką budowlaną oraz został wykonany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10.Wykonawca na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru prac powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem.
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutki;
c) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
d) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia -w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla Zamawiającego;
e) prace dodatkowe/uzupełniające z zachowaniem iż wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
12.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
15. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu WRPO 2014+, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania lub renegocjacji umowy z Wykonawcami w trakcie jej realizacji.
Zgodnie z pkt 22 rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Wykonawca/Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zmówienie musi złożyć wypełniony i podpisany ,,formularz ofert": załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Formularz ofert stanowiący załącznik nr 1 należy złożyć w formie oryginału. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub wybrane. Zamawiający informuje, że jego niezłożenie spowoduje odrzucenie oferty.
2) Do oferty należy załączyć podpisany wybrany załącznik nr 2, 3, 4 do niniejszej oferty( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-przedmiary wg zadań) w formie oryginału.
Załącznik nr 2- szczegółowy przedmiar do zadania 1-prace budowlane
Załącznik nr 3- szczegółowy przedmiar do zadania 2-instalacje elektryczne
Załącznik nr 4- szczegółowy przedmiar do zadania 3-instalacje sanitarne
3) Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu należy przedstawić:
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej oferty w formie oryginału. Ponadto należy załączyć załącznik nr 8, tj. parafowany projekt umowy.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5) Pełnomocnictwo-jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt. 4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do akt rejestrowych.
6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w pkt.3 i 4 oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzucenia albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu nie później niż w dniu w którym upłyną termin składania oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT( do drugiego miejsca po przecinku).
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty materiałów, towaru, robocizny narzutów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
Oferta -będzie oceniana na podstawie " formularza oferty", stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W ramach kryterium ceny porównywane będą ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia
KRYTERIUM OCENY:
1. Cena brutto *
Znaczenie procentowe kryterium -70%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium -70 pkt
2. Okres udzielonej gwarancji/rękojmi
Znaczenie procentowe kryterium - 30%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 30 pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
1. Cena
Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 70 punktów, gdzie: Cmin - najniższa cena spośród ofert, a Cof - cena podana w ofercie.
Badaniu podlegać będzie wskazana w ofercie cena brutto za wskazaną usługę budowlaną do poniesienia przez Zamawiającego.
2. Okres udzielonej gwarancji/rękojmi-
Punkty za kryterium ,, okres udzielonej gwarancji/rękojmi"
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 12 -23 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia-Wykonawca otrzyma: 0 pkt
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 24 - 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia- Wykonawca otrzyma: 15pkt.
w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy lub więcej, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia- Wykonawca otrzyma: 20 pkt.
To kryterium rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażonej w postaci całkowitej liczby miesięcy.
UWAGA!!!
Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji wyrażonej w całkowitej liczbie miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. Oferent zobowiązany jest wskazać jeden okres gwarancji na wszystkie usługi budowlane.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej.
Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie złożonych do oferty oświadczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. oświadczeń.
Zamawiający informuje, że do każdego zadania może wybrać innego wykonawcę ze względu na specyfikę zlecenia.
Zadanie 1: wykonawca usług budowlanych
Zadanie 2: wykonawca instalacji elektrycznych
Zadanie 3: wykonawca instalacji sanitarnych
W wypadku wskazania/wyboru więcej niż 1 wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia każda ze wskazanych/wybranych wykonawców musi spełniać ww. warunki.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedze i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia.
4. Nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
Niewykazanie spełnienia choćby jednego z podanych warunków udziału w postepowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II
Adres
Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
wielkopolskie , obornicki
Numer telefonu
609142409
NIP
6060089509
Tytuł projektu
Ludzki gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim
Numer projektu
RPWP.07.02.02-30-0117/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grażyna Stachowiak, Daria Bartkowiak, Magdalena Tecław
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
609142409, 695170586,660727849

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.