Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zbiornika kriogenicznego

Przedmiot:

Dostawa zbiornika kriogenicznego

Data zamieszczenia: 2020-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse
Gatka 14
77-200 Miastko
powiat: bytowski
tel./fax: 59 857 17 08 tel.kom.: 502 653 565
kruse@pstragi.pomorskie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Miastko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę zbiornika kriogenicznego
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Zbiornik kriogeniczny o pojemności wodnej min. 21565 litrów, wykonany ze stali
nierdzewnej, zewnętrzna obudowa - stal węglowa, izolacja - próżnia/perlit. W skład
oferty powinno wchodzić:
- zbiornik z dodatkowym poborem cieczy do tankowania eurocyli.
- parownica min. 118 Nm3/h dla LOX
- transport zbiornika do siedziby Kupującego (Gatka 14, 77-200 Miastko)
- montaż zbiornika i parownicy Klienta na istniejącym fundamencie spełniającym
wymogi
- połączenie zbiornika i parownicy zewnętrznej do istniejacej instalacji wraz z zaworem
bezpieczeństwa, zaworem kulowym i reduktorem HFS 200
- połączenie zbiornika z instalacją odgromową klienta
- dokumentacja dozorowa
DOSTAWA loco zamawiający

Składanie ofert:
4.1) Miejsce składania ofert
Akceptowalne sposoby składania ofert: Oferty mogą zostać:
- przesłane na adres: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse, Gatka 14, 77-200 Miastko
- listem poleconym lub pocztą kurierską,
- doręczone osobiście na adres: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse, Gatka 14, 77-200
Miastko
- przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: kruse@pstragi.pomorskie.pl
4.2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 20-08-2020 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania:
- max. 24 tygodni od daty zawarcia umowy z dostawcą.

Wymagania:
2) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:
1. Najniższa cena netto - 70 %
2. Warunki gwarancji - najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach) - 15 %
3. Termin realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) od daty
zawarcia umowy z wykonawcą - 15 %
3/ Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Najniższa cena netto - 70 % według wzoru
Najniższa cena netto oferty/cena netto oferty ocenianej x 100 x 70% = ilość punktów
2. Warunki gwarancji - najdłuższy okres gwarancji (w tygodniach) - 15 % według wzoru:
Gwarancja ocenianej oferty w tyg./ gwarancja najdłuższa w tyg. x 100 x 15% = ilość
punktów
o tydz. = 7 dni)
3. Czas realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) od daty
zawarcia umowy z dostawcą - 15 % według wzoru:
Najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach)/czas realizacji zadania oferty badanej
(w tygodniach) x 100 x 15% = ilość punktów
Uzyskane wyniki powyższych wyliczeń są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty w walutach obcych jest przeliczana na PLN według kursu sprzedaży NBP z
dnia wystawienia oferty.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę - sumę punktów wszystkich kryterium ocen,
wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę.
5) Przesłanki odrzucenia oferty:
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie na składanie
ofert.
6) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
- Nie dotyczy.
7) złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
- wszystkie dane wymagane w przedstawionych kryteriach oceny ofert (pkt. 2):
o wartość oferty (netto oraz brutto),
o termin/czas (w tygodniach) realizacji zamówienia od momentu podpisania
umowy z Zamawiającym,
o okres/czas gwarancji (w tygodniach)
- Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub
osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej
za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu
oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę
wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta może
zawierać inne dodatkowe informacje.
8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania
tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Uwaga:
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej
dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.