Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 258 20 21-25, faks 32 258 20 25
przetargi@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Gliwickiej 4 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Gliwickiej 4 w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, w tym wykonanie etażowej instalacji c.o. i ciepłej wody, wymiana bądź wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie instalacji gazowej, wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu, wraz z robotami towarzyszącymi", zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Prace polegać będą w szczególności na: 1. ociepleniu ścian zewnętrznych, 2. ociepleniu i wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych, 3. ociepleniu dachu wraz z remontem warstw pokrycia dachowego, 4. uporządkowaniu przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową, 5. remoncie piwnic, 6. budowie instalacji etażowej c.o., 7. rozbiórce i odłączeniu pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączenie pieców żeliwnych, zamurowaniu przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach, 8. wymianie instalacji wod-kan, 9. przebudowie instalacji gazowej, 10. remoncie klatki schodowej, 11. wymianie części okien oraz drzwi wewnętrznych na strych, 12. robotach budowlanych w lokalach mieszkalnych, 13. robotach dotyczących urządzenia zagospodarowania terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, 14. wymianie rozdzielni głównej, 15. rozbudowie i modernizacji instalacji administracyjnej, 16. rozbudowie i modernizacji instalacji mieszkaniowych, 17. promocji projektu - montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, 18. wykonaniu audytu ex-post, 19. badaniach termowizyjnych i szczelności budynku, 20. nadzorze ornitologicznym i realizacji postanowień opinii ornitologiczno - chiropterologicznej, 21. przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 2. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy, opracowanego zgodnie ze wzorem załączonym do projektu umowy, który stanowił będzie załącznik nr 6 do umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz uzgodnienia przedmiotowego harmonogramu z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania określają: dokumentacja projektowa zatwierdzona decyzją (pozwoleniem) RBDEC - 0146/2020, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), warunki, uzgodnienia oraz decyzje - Załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiary robót - Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót bezpośrednio związane z wykonywaniem, w szczególności, następujących czynności: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, wodnej, gazowej, wykonanie robót rozbiórkowych oraz wykończeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montażowe itd.), zagospodarowanie podwórza, remont dachu, rozebranie i uzupełnienie rynien, wymiana obróbek blacharskich wraz z pracami towarzyszącymi Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób kontroli oraz sankcje zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Uwaga: Prace będą prowadzone w zamieszkanych budynkach. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami. 6. Parametry równoważności: 1) Jeżeli dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ,,produktów" równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej wraz ze STWiORB lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty

CPV: 45210000-2,45400000-1,45450000-6,45453000-7,45262522-6,45262500-6,45443000-4,45442100-8,45421000-4,45421100-5,45430000-0

Dokument nr: 567912-N-2020, NZ.231.047.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
Oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, znajdującej się wewnątrz budynku Zamawiającego, w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, Ul. Grażyńskiego 5, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku Zamawiającego - Ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice.

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godz.: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 15 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na: przebudowie lub remoncie wnętrza budynku o kubaturze co najmniej 1 000 m3 zamieszkałego lub użytkowanego w trakcie trwania remontu/przebudowy; ociepleniu ścian budynku metodą lekką mokrą z użyciem wełny mineralnej o powierzchni docieplenia nie mniejszej niż 250 m2; Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. robót w ramach jednej umowy lub różnych umów oraz aby wykazywane roboty były częścią większego zamówienia. Uwaga 2: Pojęcia ,,przebudowa" oraz ,,remont" należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej: jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy; jedną osobą (1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych; jedną osobą (1) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcje kierownika robót elektrycznych; jedną osobą (1) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacji telekomunikacyjnych, która będzie pełnić funkcje kierownika robót teletechnicznych. Uwaga: Wskazane wyżej osoby pełniące funkcje kierownika budowy i robót sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020r., poz. 220 ze zm.). Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. posiadania uprawnień).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3 lit. a SIWZ - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym kubatura budynku w m3, wskazanie, czy budynek był zamieszkały lub użytkowany w trakcie trwania remontu, metodę docieplenia oraz powierzchnię docieplenia w m2 wraz z wskazaniem, czy użyto wełny mineralnej), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Miejsce wykonania oznacza adres z podaniem nazwy miejscowości, ulicy i nr nieruchomości a nazwa podmiotu dla którego realizowany był projekt musi identyfikować podmiot w sposób jednoznaczny UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) w celu wykazania spełniania warunku opisanego w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3 lit. b SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodne ze wzorem (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 2. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne: 1) potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, 2) potwierdzenie, że podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym na jego zasoby powołuje się Wykonawca. 3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie personelu - kierownika budowy 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i zainstalowane urządzenia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.