Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie w zakresie instalacji wewnętrznych...

Przedmiot:

Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja węzła cieplnego i kanalizacja sanitarna

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Środzie Wlkp
ul. Ignacego Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
powiat: średzki
tel. 612 867 700, faks 612 867 702
um@sroda.wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: 8.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja węzła cieplnego i kanalizacja sanitarna
1. Zakres zamówienia obejmuje: Rozbudowę infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja węzła cieplnego i kanalizacja sanitarna oraz roboty ogólnobudowlane izolacyjne towarzyszące pracom instalacyjnym oraz posadzki trybun zewnętrznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Instalacja centralnego ogrzewania jako ogrzewanie podłogowe w pełnym zakresie na 3 kondygnacjach budynku wraz z urządzeniami węzła cieplnego pozwalające skutecznie ogrzać budynek. Szczegółowe rozwiązania zostały opisane w projekcie branży sanitarnej w punkcie instalacje ogrzewania oraz węzła cieplnego. Dodatkowo należy przewidzieć zgodnie z rozwiązaniami architektonicznymi i konstrukcyjnymi opisanymi w dokumentacji architektura część II rozwiązania izolacji (takich jak paroizolacja, hydroizolacja i izolacja termiczna) i warstw posadzki (w zakresie grubości warstw) zgodnie z poszczególnymi przekrojami poprzecznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ z wyłączeniem warstwy wierzchniej wykończeniowej. b) Instalacja wody zimnej i ciepłej. Budynek posiada przyłącze wodociągowe a przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej dla całości budynku - trzech kondygnacji wraz z podejściami z wyłączeniem armatury zgodnie z opisem w dokumentacji branża sanitarna. c) Instalacja p-poż hydrantowa. Budynek posiada przyłącze wodociągowe a przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla całości budynku - trzech kondygnacji zgodnie z opisem w dokumentacji branża sanitarna. d) Instalacja kanalizacji sanitarnej. Budynek posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej a przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe) dla całości budynku - trzech kondygnacji wraz z podejściami z wyłączeniem armatury zgodnie z opisem w dokumentacji branża sanitarna. e) Roboty ogólnobudowlane izolacyjne towarzyszące pracom instalacyjnym. Przedmiotem zamówienia w zakresie projektowanego wykończenia pomieszczenia kotłowni są roboty wykończeniowe posadzkarskie, malarskie, licowanie ścian i posadzki płytkami wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montaż drzwi wewnętrznych EI 30 zgodnie z opisem architektonicznym. Również należy uwzględnić wykonanie warstw izolacyjnych izolacji wodnej, paroizolacji, termoizolacji oraz wylewki betonowej w pomieszczeniach komunikacyjnych i balkonach oraz korytarzach (tam gdzie nie ma projektowanej instalacji ogrzewania podłogowego z wyłączeniem wierzchniej warstwy wykończeniowej ) zgodnie z przekrojami opisanymi w dokumentacji architektura część II oraz z poszczególnymi przekrojami poprzecznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ. f) Posadzki trybun zewnętrznych - izolacje przeciwwilgociowe trybun. Na trybunach, na powierzchniach żelbetowych i betonowych należy wykonać posadzki żywiczne: jako antypoślizgowe na powierzchniach poziomych i gładkie na powierzchniach pionowych. W zakresie prac jest również frezowanie krawędzi, szlifowanie, krawędzi ostrych i resztek elementów szalunkowych. Pełen zakres prac opisanych został w tomie II Architektura - Izolacje przeciwwilgociowe trybun

CPV: 45331100-7,45330000-9,45343000-3,45000000-7

Dokument nr: 562993-N-2020, IiZ.271.3.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.srodawlkp.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się pod rygorem nieważności w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej Ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska pok. 214 sekretariat

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-21, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
70

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca: w wykazie robót budowlanych musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno zadanie z zakresu budowy instalacji centralnego ogrzewania podłogowego o wartości nie mniejszej niż 40.000 złotych brutto z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia. Doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wykaz, który należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ , 2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 6 do SIWZ). 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.