Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 169,4 kW

Przedmiot:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 169,4 kW

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMET" MARIA PIEKUT
Łowisko 346
36-053 Kamień
powiat: rzeszowski
664 751 665
p.piekut@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257113
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kamień
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 169,4 kW na dachu budynku zakładu PPUH REMET
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 169,40 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachu budynku zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa PPUH REMET.
Adres inwestycji:
Łowisko 320A, 36-053 Kamień, Gmina Kamień.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 169,4 kW na dachu budynku zakładu PPUH REMET" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 169,40 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dachu budynku zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa PPUH REMET. W skład zadania wchodzić będzie:
- montaż systemowej konstrukcji pod moduły fotowoltaicznej,
- montaż modułów fotowoltaicznych,
- okablowanie i zabezpieczenia obwodów prądu stałego (DC),
- montaż tablicy DC,
- montaż falownika/inwertera sieciowego,
- okablowanie i zabezpieczenie obwodów prądu przemiennego (AC),
- montaż tablicy przyłączenia inwertera.
Adres inwestycji:
Łowisko 320A, 36-053 Kamień, Gmina Kamień.

CPV: 09331200-0, 45311200-2, 45315700-5, 71314100-3, 71323100-9

Dokument nr: 1257113,RPO/1/2020

Otwarcie ofert: b) termin otwarcia ofert: do dnia 19.08.2020 r. godz. 8:30
Otwarcie ofert jest jawne. Oferta złożona w terminie składnia ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona terminem i godziną jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty
w miejsce wskazania w pkt 9.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Zamawiający podczas otwarcia ofert przekaże jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru (Nazwa Wykonawcy, cena oferty, okres gwarancji i termin realizacji) zostaną opublikowane w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
do dnia 19-08-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Łowisko 346, 36-053 Kamień.
b) termin składania ofert: do dnia 19.08.2020 r. godz. 8:00
Miejsce i termin otwarcia ofert.
a) miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego

Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
Zaleca się by wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
,,PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMET" MARIA PIEKUT
Łowisko 346, 36-053 Kamień"
Oferta na zapytanie nr RPO/ 1 / 2020
Nie otwierać przed dniem 19.08.2020 r. godz. 8:30
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Łowisko
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować:
- Etap I - do dnia 25.09.2020 roku - wykonanie prac związanych z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 169,40 kW umieszczonej na dachu zakładu,
- Etap II - do dnia 31.05.2021 roku - jako dzień realizacji zadania należy rozumieć dzień, w którym Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytkowania, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) oraz innych niezbędnych uzgodnień, dokumentów i decyzji, o które Wykonawca wystąpi na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapisami załącznika - Zapytanie ofertowe RPO/1/2020:
W celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawcy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
a) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2.1, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 wymagane oświadczenia na formularzu ofertowym podpisanego przez osobę do tego uprawnioną- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat (2015-2020), a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 4 robót budowlanych o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (polegającej na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych) o mocy nie mniejszej niż 100 kW każda, wg. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami wykazującymi, że zostały zrealizowane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego wg. Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
d) Kopia ubezpieczenia OC potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 6.2.6. wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
e) Szczegółowy kosztorys ofertowy z rozbiciem na robociznę, materiały i sprzęt wraz z kartami katalogowymi urządzeń.
f) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp., (certyfikat nie może być wydany przed 2012 rokiem);
g) Ogólne warunki gwarancyjne modułów fotowoltaicznych i inwerterów.
h) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2.5 - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta na wartość min. 700 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (w formie oryginału lub odpisu wystawionego lub poświadczonego przez podmiot potwierdzający wpłatę, albo w formie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia sporządzonego na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe, który nie wymaga podpisu ani stempla).
j) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne związane z RODO oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia RODO stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
b) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg kryteriów opisanych pkt. 7.3, 7.4 Zapytania ofertowego.
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami 5 %
3. Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne 25 %
4. Długość okresu gwarancji na inwertery 10 %
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
1. Kryterium ,,Cena"
a) znaczenie kryterium - Lcena (waga 60%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
Cmin - cena netto w ofercie z najniższą ceną
C - cena netto w ofercie ocenianej
Cenę należy podać w polskich złotych (PLN).
Cenę należy podać w wartości netto, tj. bez podatku VAT.
2. Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami"
a) znaczenie kryterium - Lg (waga 5%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz z materiałami":
Oferta z gwarancją 60 miesięcy i powyżej 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 36 miesięcy.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 12 miesięcy. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 12 miesięcy lub o wielokrotność 12 miesięcy, tj. odpowiednio do 48, 60 miesięcy.
Lg = [(Gn-36) / (G-36)] x 100 pkt x 5%
gdzie:
Lg - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz montażowe wraz
z materiałami" ocenianej oferty
Gn - okres gwarancji ocenianej oferty
G - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 60 miesięcy)
3. Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne"
a) znaczenie kryterium - Lgpv (waga 25%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne":
Oferta z gwarancją 20 lat i powyżej 20 lat otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 10 lat, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 10 lat.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 1 roku. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 roku lub o wielokrotność 1 roku.
Lgpv = [(Gnpv-10) / (Gpv-10)] x 100 pkt x 25%
gdzie:
Lgpv - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Długość okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne" ocenianej oferty
Gnpv - okres gwarancji ocenianej oferty
Gpv - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 20 lat)
4. Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na inwertery"
a) znaczenie kryterium - Lgi (waga 10%);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Długość okresu gwarancji na inwertery":
Oferta z gwarancją 15 lat i powyżej 15 lat otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 przemnożona przez wagę kryterium.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancję poniżej 5 lat, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.
Oferta otrzyma 0 punktów dla deklarowanej gwarancji 5 lat.
Wydłużony okres gwarancji musi być całkowitą wielokrotnością 1 roku. Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 roku lub o wielokrotność 1 roku.
Lgi = [(Gni-5) / (Gi-5)] x 100 pkt x 10%
gdzie:
Lgi - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Długość okresu gwarancji na inwertery" ocenianej oferty
Gni - okres gwarancji ocenianej oferty
Gpi - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych (do obliczeń nie dłuższy niż 10 lat)
6. Całkowita wartość punktowa oferty liczona będzie wg wzoru
Lp = Lcena + Lg + Lgpv + Lgi
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne istniejące powiązania mające wpływ na faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
? o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);
? o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
? skarbowe,
? O którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.5.2 ust. b);
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMET" MARIA PIEKUT
Adres
36-053 Łowisko
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
664 751 665
NIP
8141174350
Tytuł projektu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 169,4 kW na dachu budynku zakładu PPUH REMET
Numer projektu
RPPK.03.01.00-18-0085/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Piekut
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
664 751 665

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.