Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty naprawcze na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych

Przedmiot:

Roboty naprawcze na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
ul. Jakubowice 75
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
tel. 123 863 830, faks 123 863 830
rdwj@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty naprawcze na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach z podziałem na części
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót naprawczych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robót i niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia na następujących obiektach: Część nr 1: ? Most nr 1 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 060 km 2+749 ? Most nr 2 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 2+191 ? Most nr 3 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 2+790 ? Most nr 4 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 3+136 ? Konstrukcje oporowe i przepusty w ciągu DW 773 odc. 40 km 0+400 - odc. 070 km 4+000 na terenie gminy Sułoszowa Część nr 2: ? Most nr 1 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 120 km 0+080 ? Most nr 2 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 120 km 1+368 ? Most nr 3 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 130 km 0+329 ? Most nr 4 w m. Proszowice w ciągu DW 775 odc. 055 km 0+396 ? Most nr 5 w m. Nowe Brzesko w ciągu DW 775 odc. 140 km 1+070 ? Most nr 6 w m. Proszowice w ciągu DW 776 odc. 092 km 0+192 ? Most nr 7 w m. Proszowice w ciągu DW 776 odc. 102 km 0+006 ? Most nr 8 w m. Chrząstowice w ciągu DW 783 odc. 070 km 2+370 ? Most nr 9 w m. Proszówki w ciągu DW 965 odc. 050 km 0+045 ? Most (wiadukt) nr 10 w m. Bochnia w ciągu DW 965 odc. 060 km 0+130 ? Most nr 11 w m. Górka - Sokołowice w ciągu DW 768 odc. 040 km 1+785

Część nr: 1 Nazwa: Roboty naprawcze obiektów inżynierskich na DW 773 w gminie Sułoszowa po intensywnych opadach w 2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót naprawczych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robót i niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia na następujących obiektach: Część nr 1: ? Most nr 1 w m. Sułoszowa w ciągu DW 773 odc. 060 km 2+749 ? Most nr 2 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 2+191 ? Most nr 3 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 2+790 ? Most nr 4 w m. Młynnik w ciągu DW 773 odc. 070 km 3+136 ? Konstrukcje oporowe i przepusty w ciągu DW 773 odc. 40 km 0+400 - odc. 070 km 4+000 na terenie gminy Sułoszowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221119-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Roboty naprawcze obiektów inżynierskich w gminach Iwanowice, Proszowice, Nowe Brzesko, Wolbrom, Bochnia, Koszyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót naprawczych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robót i niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia na następujących obiektach: ? Most nr 1 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 120 km 0+080 ? Most nr 2 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 120 km 1+368 ? Most nr 3 w m. Iwanowice w ciągu DW 773 odc. 130 km 0+329 ? Most nr 4 w m. Proszowice w ciągu DW 775 odc. 055 km 0+396 ? Most nr 5 w m. Nowe Brzesko w ciągu DW 775 odc. 140 km 1+070 ? Most nr 6 w m. Proszowice w ciągu DW 776 odc. 092 km 0+192 ? Most nr 7 w m. Proszowice w ciągu DW 776 odc. 102 km 0+006 ? Most nr 8 w m. Chrząstowice w ciągu DW 783 odc. 070 km 2+370 ? Most nr 9 w m. Proszówki w ciągu DW 965 odc. 050 km 0+045 ? Most (wiadukt) nr 10 w m. Bochnia w ciągu DW 965 odc. 060 km 0+130 ? Most nr 11 w m. Górka - Sokołowice w ciągu DW 768 odc. 040 km 1+785.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221119-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45221119-9

Dokument nr: 569865-N-2020, RDWJ-271-1-6/20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godz.: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał: przebudowę, odbudowę, remont, bieżącą konserwację, roboty naprawcze na minimum 3 mostach drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg klasy min. G. UWAGA! > Warunek dotyczący wykonania przebudowy, odbudowy, remontu, bieżącej konserwacji, robót naprawczych na min 3 mostach drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg klasy min. G. jest jednolity dla obu części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 - spełnienie wymogu wskazanym w ramach warunku określonego w pkt 3.1.3.1. umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na jedną lub dwie części zamówienia spośród części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem wskazanych w cz. I pkt 2; UWAGA! > Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych). 2 warunek jednolity w zakresie Części nr 1 i Części nr 2: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY / KIEROWNIKA ROBÓT posiadającą: o Wymagamy kierownika budowy posiadającego uprawnienia mostowe bez ograniczeń (lub uprawnienia równoważne), UWAGA! > Warunek dotyczący dysponowania personelem kluczowym (pkt 3.1.3.2.) jest jednolity dla obu części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 - spełnienie wymogu dysponowania personelem wskazanym w ramach warunku określonego w pkt 3.1.3.2. umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na jedną lub dwie części zamówienia spośród części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem wskazanych w cz. I pkt 2; > W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę jednocześnie o udzielenie obu części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem wskazanych w cz. I pkt 2 Wykonawca może wykazać dysponowanie tą samą osobą na stanowisko Kierownika budowy / Kierownika robót dla obu części, na które składa ofertę (jeżeli spełnia ona wymagania dla obu tych części).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3.1. oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ (właściwy dla obu części zamówienia stanowiących przedmiot postępowania). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3.2. oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 6 SIWZ (właściwy dla obu części zamówienia stanowiących przedmiot postępowania).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: o podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. o Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1. ich dotyczące.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z oferta złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.