Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego klasztoru

Przedmiot:

Remont konserwatorski zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego klasztoru

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie
ul.Łobzowska 40
31-501 Kraków
powiat: Kraków
507 664 916
sskb.santjosef@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont konserwatorski zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 I etap
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 I etap "
1/ Dokumentacja techniczna : ,,Projekt budowlany zabezpieczenia i remontu konserwatorskiego murowanego ogrodzenia Klasztoru SS.Karmelitanek Bosych przy ul.Łobzowskiej 40 w Krakowie" opracowany przez inż.Tadeusza Pachlę, dr inż.Henryka Pachlę i mgr Marcina Chojkowskiego w lipcu 2012r.
2/ Pozwolenie konserwatorskie : Decyzja nr 661/12 z 28.07.2012, nr 1200/17 z 11.10.2017,
nr 547/18 z 18.05.2018r
3/ Pozwolenie na budowę decyzja nr 2134/2013 z 20.09.2013r

Otwarcie ofert: 3/ Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 w dn.19. 08.2020r. o godz. 11:00.

Specyfikacja:
VI. Informacja o sposobie uzyskania ,,dokumentacji przetargowej",oraz terminie i miejscu składania i otwarcia ofert.
1/ Ze względu na fakt że prace prowadzone są w klasztorze klauzurowym wgląd w dokumentację techniczną i przetargową można uzyskać w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 w rozmównicy po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Siostra Przełożona Urszula Bryda tel.507 664 916 , sskb.santjosef@gmail.com

Składanie ofert:
2/ Oferty należy składać w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 do dn. 19.08.2020r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4/ Termin wykonania zadania: do 30.10.2020r

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1/ Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK
2/ Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na gruncie art. 3 ust.1 pkt. 3,5 lit. b (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i poz.1020) lecz ze względu na wartość zamówienia stosował będzie tryb konkurencyjny.
3/ Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert(zwanym dalej w skrócie RKO) - w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1/ W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a/ posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym realizację prac będących przedmiotem zamówienia i prowadzą ją nieprzerwanie przez okres min.10 lat poprzedzających termin składania ofert
b/ Spełniają wymogi wynikające z przepisów z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
c / posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac konserwatorskich odpowiadających rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot nin. zamówienia ,
d / dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
? osoba wskazana jako kierownik zespołu konserwatorskiego winna posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wykształcenie i praktykę lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone stosownym zaświadczeniem WKZ. Kierownik prac konserwatorskich powinien mieć co najmniej 10-letnie doświadczenie przy pracy przy konserwacji zabytków w zakresie prac odpowiadających pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia,
? osoba przewidziana do kierowania robotami winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących lub co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, w tym co najmniej roczną praktykę zawodową na budowie przy obiekcie kultu religijnego.
e/ wykonali w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 zamówienia w obiektach zabytkowych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie konserwacji wątku kamienno-ceglanego o wartości min. 90 000,00zł brutto każde
f/ wykonali w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 zamówienia w obiektach zabytkowych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie prac tynkarskich zewnętrznych
g/ wykonali w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 zamówienia w obiektach zabytkowych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. prac polegających na wykonaniu iniekcji ciśnieniowej rys i pęknięć,
h/ wykonali w okresie maksymalnie 10 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 zamówienia w obiektach zabytkowych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. prac konserwatorskich przy elementach sztukatorskich,
i / przedstawią minimum 3 referencje dotyczące realizacji prac konstrukcyjno-budowlanych lub konserwatorskich w przynajmniej 2 klasztorach klauzurowych (obiekty wpisane do rejestru zabytków) .
j/ Ocena spełnienia pow. warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
IV. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
1/ Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione wykaz prac konserwatorskich (wg zał. wzorów) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty, że usługi zostały wykonane należycie (każda realizacja podana w wykazie musi być poparta dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia).
2/ Wykonawca przedłoży wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione wykaz osób (w tym kierownik budowy ) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zadania, oraz przewidzianego zakresu czynności (zgodnie z zał. wzorem) wraz z kopiami zaświadczeń WKZ .
3/ Informacja o przewidywanym podwykonawstwie.
4/ Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty (zgodnie z zał. wzorem)
5/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) dokument ten musi być złożony przez każdego z wykonawców (kopie poświadczone przez wykonawcę którego dokument dotyczy).
6/ Kosztorys ofertowy zgodnie z zał. przedmiarem prac.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2/ Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję zrealizowania zadania w zakresie ceny netto i brutto, terminu realizacji, udzielanej gwarancji, warunków płatności. Oferty częściowe, wariantowe lub niejednoznacznie określające cenę będą odrzucane.
3/ Oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu oferty (wg zał wzoru ).
4/ Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5/ Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku udzielenia przez osoby uprawnione pełnomocnictwa innym osobom - pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty w formie oryginału i określać zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności.
6/ Zaleca się ponumerowanie i parafowanie przez osoby podpisujące ofertę, wszystkich stron oferty i załączników.
7/ Zaleca się ułożenie załączników w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
8/ Oferta wraz z załącznikami winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis:
Oferta na,,Remont konserwatorski zabezpieczonych konstrukcyjnie odcinków muru ogrodzeniowego klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie ul.Łobzowska 40 I etap ",
oraz nazwa i adres Wykonawcy.
VII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1/ Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a/ oferta spełnia wymagania określone w regulaminie konkursu
b/ oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie
c/ Oferent przedstawił ofertę kompletną oraz zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego
2/ Zamawiający wymaga by okres gwarancji wynosił co najmniej 60 m-cy, licząc od daty bezusterkowego odbioru zadania, a okres rękojmi wynosił 36 m-cy liczonych od daty bezusterkowego odbioru zadania.
3/ W przypadku konieczności wystąpienia prac dodatkowych, Wykonawca wyliczy wartość tych prac w oparciu o nośniki cenotwórcze i ceny jednostkowe nie wyższe niż w kosztorysie ofertowym do zamówienia podstawowego.
4/Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a/ C - Cena ofertowa brutto z wagą 60%. maksymalnie 60 pkt.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
C = (Cmin / C) x 100 x 0,6
gdzie:
Cmin - cena najtańszej oferty,
C - cena rozpatrywanej oferty,
b/ D - doświadczenie oferenta zostanie ocenione przez członków komisji na
podstawie załączników - waga 40 % maksymalnie 40 pkt. w następujący sposób;
? Za każdą powyżej 3 wymaganych w pkt.III.e-h realizację , popartych referencjami o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia każda , oferta otrzyma 4 pkt. ( oferent otrzyma punkty dopiero za czwartą i kolejne realizacje) - maksymalnie 40 pkt.
c/ O - Ocena oferty O = C + D ocena końcowa oferty max 100pkt
5/ Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym dokona formalnego sprawdzenia czy Wykonawcy spełniają kryteria udziału w postępowaniu, o których mowa w nin. Warunkach. Zamawiający, zwróci się o ewentualne uzupełnienie brakujących dokumentów bądź poprawienie omyłek rachunkowych w złożonych ofertach lub inne wyjaśnienia. W przypadku stwierdzenia w ofercie rażąco niskiej ceny, Zamawiający zażąda wyjaśnień pod groźbą odrzucenia oferty.
6/ Oferta która uzyska najwyższą ocenę końcową zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7/ Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.