Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia...

Przedmiot:

Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia dydaktyczne

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stanin
ul. Stanin 62
21-422 Stanin
powiat: łukowski
tel. +48257981118, faks +48257981104
stanin@stanin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Stanin
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia dydaktyczne w miejscowości Zastawie
4.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia dydaktyczne w miejscowości Zastawie" Obiekt planowany do budowy zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 452 w m. Zastawie, gmina Stanin i stanowić będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy,. Poziom parteru budowanego budynku przyjęto na poziomie istniejącego poziomu Szkoły Podstawowej. Sala gimnastyczna będzie mieć wymiary 12,26x 25,20 i wysokość 6,68 m. Przewidziano dwa niezależne wejścia z korytarza wewnętrznego. 1. Długość budynku: - 32,26m 2. Szerokość budynku 21,72m 3. Wysokość max. budynku - 10,35m 4. Długość łącznika - 8,0m 5. Szerokość łącznika - 3,24m 6. Ilość kondygnacji Sali z zapleczem - 2 7. Ilość kondygnacji łącznika - 1 8. Powierzchnia zabudowy - 726,93m 9. Powierzchnia użytkowa - 941,63m 10. Powierzchnia całkowita - 1461,87m 11. Powierzchnia wewnętrzna - 1005,20 m 12. Kubatura -6404,0m Inwestycja obejmuje następujące roboty: 1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zamurowania 2. Roboty remontowo-związane z połączeniem budynków 3. Roboty ziemne 4. Roboty fundamentowe 5. Roboty murowe 6. Roboty żelbetowe 7. Stropy 8. Wieńce, belki słupy, rdzenie 9. Więźba dachowa 10. Pokrycie dachowe 11. Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa, ścianki sanitarne 12. Podkłady i posadzki 13. Tynki, oblicowania, malowania, oblicowania ścienne 14. Roboty zewnętrzne 15. Docieplenie ścian 16. Schody zewnętrzne i pochylnia 17. Opaska i utwardzenie placu 18. Przyłącza wodno-kanalizacyjne 19. Roboty demontażowe 20. Instalacja wodno-kanalizacyjna 21. Instalacja c.o. 22. Instalacja gazowa (propan) 23. Wentylacja i klimatyzacja 24. Instalacja elektryczna w budynku 25. Instalacja komputerowa, sygnalizacja pożaru 26. Pomiary elektryczne 27. Instalacja odgromowa 28. Uziemienie zbiornika gazu Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniżej wymienionych dokumentach: Załącznik nr 1.1 - Projekt budowlano-wykonawczy Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbiory Robót Budowlanych ( STWiORB) załącznik nr 1.3 - Przedmiar robót

CPV: 45212000-6,45400000-1,45410000-4,45420000-7,45440000-3,45430000-0,45450000-6,45233200-1,45331000-6,45332000-3,45333000-0

Dokument nr: 569674-N-2020, IG.271.20.2020.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Pisemnie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, pokój nr 5- I piętro

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonał tj. zakończył roboty budowlane wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca powinien udokumentować co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze i podobnej wartości inwestycji w zakresie składanej oferty tj. polegające na budowie sali gimnastycznej lub innego budynku przeznaczonego na potrzeby oświaty, sportu lub rozbudowie budynku oświatowego o salę gimnastyczną. Ocena spełniania powyższego warunku dokonania będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie tego warunku - Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz robót). 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym: - kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w tym doświadczenie polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie przy budowie / rozbudowie sali gimnastycznej w tym okresie. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2272.). Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu tych osób - złącznik nr 7 do SIWZ ( wykaz osób). Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie tego warunku .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w z całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ 2. Wykaz osób skierowanych do realizacja zadania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.