Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Chemia przemysłowa, folia stretch ręczna, APP, CX80, Ergom, Forch, MCPolska, Orapi, WD-40...

Przedmiot:

Chemia przemysłowa, folia stretch ręczna, APP, CX80, Ergom, Forch, MCPolska, Orapi, WD-40 i Wurth

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247-32-47
grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1044641,db8943cb08f147e13015b842f4ad32d7.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LUZK10 - chemia przemysłowa : folia stretch ręczna, APP, CX80, Ergom, Forch, MCPolska, Orapi, WD-40 i Wurth.
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie zakup prosty (ceny ostateczne) na zakup i dostawy chemia przemysłowa.
1) Przedmiot zamówienia:
1. Zmywacz MC6060, op.600 ml, pr. MC Polska w ilości 20 sztuk.
2. Szczeliwo do gwintów mocne, 893270050, pr. Wurth w ilości 5 sztuk.
3. Zmywacz R540, op. 500 ml, pr. Forch w ilości 10 sztuk.
4. Silikon wysokotemperaturowy czerwony tlenkowy CX80, op. 310 ml w ilości 20 sztuk.
5. Szczeliwo do płaszczyzn, 0893518250, pr.Wurth w ilości 10 sztuk.
6. Silikon sanitarny, op. 300 ml w ilości 10 sztuk.
7. Miedzian CU800, A0893 800, poj. 300 ml, pr.Wurth w ilości 5 sztuk.
8. Folia stretch ręczna 500x0,023 2,5 - 3 kg w ilości 5 sztuk.
9. Środek czyszczący styki suchy G-22, op. 200 ml, pr. Ergom w ilości 5 sztuk.
10. Klej do wklejania szyb samochodowych w ilości 10 sztuk.
11. Primer do kleju do szyb samochodowych w ilości 10 sztuk.
12. Preparat WD-40, op. 400 ml w ilości 20 sztuk.
13. Klej Orapi Orabond 125, op. 290 ml w ilości 2 sztuki.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Do materiałów dostarczanych należy załączą atest lub certyfikat jakości, aktualną kartę charakterystyki.
c) Warunki gwarancyjne - 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.
c) Miejsce i godz. odbioru: magazyn, M02, Odkrywka Lubstów, Police, 62-610 Sompolno w godz.ch od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: WZ lub kopia faktury.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu oryginału poprawnej faktury.
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 05.08.2020 od godz. 08.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 11.08.2020 do godz. 11.00.
c) Składanie ofert częściowych: dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty:11.08.2020.
i) Kryterium wyboru oferty - cena ostateczna.
j) Oferta musi zawierać:
i) dane Oferenta składającego ofertę,
ii) proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
iii) adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
i) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
7) Wadium: nie dotyczy.
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, co najmniej 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godz. 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Zakup nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Krzysztof Grochowski, 63 247 32 47, grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: Krzysztof Grochowski
Kleczew 04.08.2020
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zmywacz MC6060 aerozol 600 ml 20 szt.
2. Szczeliwo do gw. mocne Wurth 893270050 5 szt.
3. Zmywacz R540 500ml Forch 61101000 10 szt.
4. SILIKON WYSOKOTEMP.CZER. TLEN.310ml CX80 20 szt.
5. Szczeliwo do płaszczyzn WURTH 0893518250 10 szt.
6. Silikon sanitarny 300ml 10 szt.
7. Miedzian CU800 Wurth A0893 800 poj 300ml 5 szt.
8. Folia stretch ręczna 500x0,023 2,5-3kg 5 szt.
9. Środek czyszczący styki suchy G-22 200ml 5 szt.
10. Klej do wklejania szyb samochodowych 10 szt.
11. Primer-do kleju do szyb samochodowych 10 szt.
12. PREPARAT WD-40 400ml 20 szt.
13. Klej ORAPI ORABOND 125, 290 ml 2 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LUZK10 - chemia przemysłowa : folia stretch ręczna, APP, CX80, Ergom, Forch, MCPolska, Orapi, WD-40 i Wurth."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z3818/13119

Składanie ofert:
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 08- 2020 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
11- 08- 2020 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
05- 08- 2020 07: 30
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1044641,db8943cb08f147e13015b842f4ad32d7.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Krzysztof Grochowski
tel: 063 247-32-47
e-mail: grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.