Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa produktów STANLEY

Przedmiot:

Dostawa produktów STANLEY

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
076 7241025
katarzyna.hyzy@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=458330
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA produktów STANLEY
Opis postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów firmy STANLEY.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (z nowej produkcji), nieużywany, pierwszorzędnej jakości. Wykonawca zagwarantuje, że do jego produkcji zostały użyte części i podzespoły nowe (nieużywane i niepochodzące z recyklingu). Towar powinien być kompletny, wykonany zgodnie z najlepszą technologią wytwarzania, wolny od wad fizycznych, materiałowych, produkcyjnych i montażowych, w tym również wad ukrytych oraz posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające jego jakość. Powinien być wolny od wszelkich wad prawnych oraz że nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
3. Oferent zobowiązany jest do zaoferowania rabatu od cennika, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem części do miejsca przeznaczenia, w tym koszty ubezpieczenia i transportu ponosi Wykonawca.
Grupa asortymentowa O0101 - ręczne proste ślusarskie
O0102 - ręczne proste stolarskie
O0106 - narzędzia proste pozostałe
O0107 - narzędzia ręczne elektromechaniczne
O0108 - narzędzia ręczne pneumatyczne
O0112 - narzędzia i sprzęt laboratoryjny
O0450 - Przyrządy kontrolno pomiarowe, pozostałe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ3/20/77717

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=458330
Data i godz. zakończenia czasu na składanie ofert 2020-08-18 13:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2020-08-12 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=458330

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ, a także złożą oświadczenie że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) zaakceptują ,,Kartę Wykonawcy" w systemie SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ),
c) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) i braku akceptacji Karty Wykonawcy w SWZ przez wszystkich Wykonawców (np. wszystkich uczestników konsorcjum), należy dołączyć do oferty skany podpisanych, zgodnie z zasadą reprezentacji, Kart tych Wykonawców, którzy nie mogli zrobić tego elektronicznie (należy dokonać odpowiedniego skreślenia).
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) oryginał lub kopię postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
e) wykaz podmiotów powiązanych - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
f) dokumenty jakościowe m.in. deklaracje zgodności lub wzory deklaracji oferowanego towaru;
g) dostarczenie dokumentu zaświadczającego o współpracy z producentem asortymentu ujętego w Załączniku nr 9 do SIWZ (np: umowa o współpracy, autoryzowany przedstawiciel itp.). Warunek nie dotyczy producenta jeśli zdecyduje się przystąpić do przetargu.
3. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach.
4. Pełnomocnictwa należy złożyć w siedzibie Mercus Logistyka w oryginale a skan załączyć w systemie SWZ.
Postanowienia umowy/ zlecenia Szczegółowy opis warunków zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Hyży
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: katarzyna.hyzy@mercus.com.pl
Telefon: 076 724 1025

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.