Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Przedmiot:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Data zamieszczenia: 2020-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, faks 022 325 44 80
bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 200 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ŻŁOBKOWEJ I PRZEDSZKOLNEJ PRZY UL.KLAUDYNY" - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 346 PRZY UL.KLAUDYNY 8 ORAZ ADAPTACJA 4 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 PRZY UL.KLAUDYNY 10 NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW ŻŁOBKOWYCH
1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ul.Klaudyny 8 oraz adaptacja 4 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 przy ul.Klaudyny 10 na potrzeby oddziałów żłobkowych w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego w czerwcu 2020 r. przez MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), przy równoczesnym uwzględnieniu w odniesieniu do budynku Żłobka nr 16, konieczność zorganizowania w taki sposób prac budowlanych, aby umożliwić działanie istniejącej części budynku żłobka w takcie ich wykonywania. Zamówienie obejmuje: 1) Dla budynku przedszkola, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: a) Wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu, koncepcji architektonicznej planowanej budowy budynku przedszkola i zagospodarowania terenu z wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych przedstawionych w PFU. b) Uzyskanie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). c) Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola. d) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. e) Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku przedszkola. f) Opracowanie Projektu budowlanego budowy budynku przedszkola wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych opinii i uzgodnień. g) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji Prezydenta M. St. Warszawy, zatwierdzającej projekt budowlany (PB) i udzielającej pozwolenia na budowę (DPB) w zakresie budowy budynku przedszkola. h) Opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej (PW). i) Sprawowanie nadzoru autorskiego (NA). 2) Dla budynku żłobka (w zakresie określonym w PFU), wykonanie dokumentacji projektowej : a) Wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu, koncepcji architektonicznej planowanej przebudowy - remontu budynku żłobka z wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych przedstawionych w PFU. b) Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku żłobka. c) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. d) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy - remontu budynku żłobka w zakresie odpowiednim dla zgłoszenia robót, wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych opinii i uzgodnień. e) Sprawowanie nadzoru autorskiego (NA). 3) Wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych, uwzględniających w szczególności: a) Budowę budynku przedszkola; b) Budowę naziemnych miejsc postojowych oraz wjazdów dla budynku przedszkola; c) Przebudowę fragmentu drogi dojazdowej do budynku przedszkola - ciągu pieszo-jezdnego; d) Dla przedszkola budowę uzbrojenia terenu, placu zabaw (z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego placu) i ogrodzenia; e) Rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola; f) Wykonanie gospodarki drzewostanem dla terenu przedszkola i we fragmencie przebudowywanej drogi dojazdowej; g) Przebudowę-remont wskazanych pomieszczeń żłobka; na podstawie opracowanych projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów. 4) Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej ,,PFU" (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Zapisy PFU stanowią wytyczne i minimalny standard co do jakości i wielkości oczekiwany przez Zamawiającego. 1.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem ,,zatrudnionych" należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności: 1) Roboty konstrukcji; 2) Roboty rozbiórkowe; 3) Roboty betoniarskie; 4) Roboty malarskie i tynkarskie; 5) Ocieplenie ścian i dachu; 6) Wykonanie izolacji budowlanych; 7) Montaż stolarki okiennej; 8) Roboty malarskie; 9) Roboty dekarskie; 10) Roboty drogowe; 11) Roboty instalacyjne. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

CPV: 45214100-1,45215100-8,45300000-0,45400000-1,71221000-3

Dokument nr: 569271-N-2020, UD-III-WZP.271.55.2020.EKR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.bielany.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być zlożona w formie pisemnej).
Adres:
ul.S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 275

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-21, godz.: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Sytuacja finansowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. Uwaga! - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia. b) Sytuacja ekonomiczna: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. Uwaga! - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) w ramach jednej umowy usługę polegającą min. na: wykonaniu projektu wielobranżowego dotyczącego budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) budynku/budynków przedszkola, żłobka lub szkoły - o kubaturze co najmniej 5 000m?. Uwaga! -,,(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)" - wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług, dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia. b) Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej dwie roboty budowlane (zadania) polegające min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) - budynku/budynków na kwotę brutto minimum 5 000 000,00 złotych każda. Uwaga! -W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 5 000 000,00 złotych, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wykazaniem m.in. robotą budowlaną wykonaną w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" (jako spełnienie warunku z Części III, pkt 1.2.3. lit. a) SIWZ i jednej roboty z Części III, pkt 1.2.3. lit. b) SIWZ, jeżeli Wykonawca w jej ramach wykonał projekt wielobranżowy dotyczący budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.) budynku/budynków przedszkola, żłobka lub szkoły - o kubaturze co najmniej 5 000m? oraz wykonał robotę budowlaną (zadanie) polegającą min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.)) lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) - budynku/budynków na kwotę brutto minimum 5 000 000,00 złotych. -,,(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)" - wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt. - W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych, dowodów dotyczących najważniejszych robót oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia. c) Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sprawowania funkcji kierownika budowy, tj. posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uwaga! - Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa powyżej, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych; 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1- 4 Ogłoszenia. 6. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1- 4 Ogłoszenia, z tym że: a) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt 2 Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Zamiast dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 1 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 6. lit. a), b) Ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b) poszczególnym dokumentom. d) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.4) pkt 2 Ogłoszenia, składa dokument o którym mowa w Sekcji III.4) pkt 6 lit. a) Ogłoszenia, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.4) Ogłoszenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521). W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3.Wykaz usług (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5a) do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 4.Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5b) do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 5.Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga! Zamawiający: - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III - pkt 4) - 5) Ogłoszenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP; - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia), należy złożyć: 1.1. Dokument/y potwierdzające,że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących: - sytuacji finansowej lub sytuacji ekonomicznej - odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tego zasobu; - kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - zrealizuje roboty budowlane lub usługę projektową, do realizacji których te zdolności są wymagane (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia) Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach zawodowych podmiotu trzeciego: - warunek określony w Sekcji III pkt 1.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże podmiot trzeci, który będzie bezpośrednio realizował usługę projektową w zakresie warunku przywołanego powyżej;- warunek określony w Sekcji III pkt 1.3) lit. b) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże podmiot trzeci, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie warunku przywołanego powyżej. 1.3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że: a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą; b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawcy zagraniczni. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III - pkt 3), 4)6., 5), oraz 7) Ogłoszenia. 4. Oferta wspólna. 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) W odniesieniu do warunków określonych w Sekcji III pkt 1.2), 1.3) Ogłoszenia wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, przy zachowaniu wymogu: - warunek określony w Sekcji III pkt 1.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował usługę projektową w zakresie w jakim posiada doświadczenie tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej; - warunek określony w Sekcji III pkt 1.3) lit. b) Ogłsozenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie w jakim posiadają doświadczenie tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej. e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. f) Oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III - pkt 3) oraz 7) 2. Ogłoszenia, tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III pkt 4) Ogłoszenia. składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy). h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 4.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Rzeczywista moc modułów fotowoltaicznych po 10 latach eksploatacji (dotyczy budowy nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ul.Klaudyny 8) 20,00
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 10,00
Zatrudnienie osób młodocianych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.