Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kruszenie materiałów

Przedmiot:

Kruszenie materiałów

Data zamieszczenia: 2020-08-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SICIENKO
UL. MROTECKA 9
86-014 SICIENKO
powiat: bydgoski
tel: (52) 5541240
marian.sierant@sicienko.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: SICIENKO
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
§2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
,,Kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3000 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, Ul. Lipowa 1, na frakcję 0-31,5mm".
(opisać przedmiot zamówienia)

Dokument nr: DP.271/73/2020

Składanie ofert:
§7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku Ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną - tylko jako skan oferty. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu lub wysłania e-maila.

Miejsce i termin realizacji:
§4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Wymagania:
§3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do powadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do powadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia:
-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia:
- oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia;
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:
-oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w § 3 ust.1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie wykluczenie nastąpi w przypadku niewykazania przez Wykonawcę, iż dysponuje odpowiednią ilością taboru do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
§5. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

§6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym: ,,Oferta na kruszarkę".

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Uwagi:
. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Sicienku jest:
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Wójt Gminy Sicienko.
2) Pod adresem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym wyznaczony został Krzysztof Dziemian, mail: iod@rodo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na realizację (robot, dostawy, usługi) pn.: ,,Kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3000 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, na frakcję 0-31,50mm" na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Oznacza to, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy i odbywa się bez dodatkowej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo do usunięcia swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona była zgoda na przetwarzanie danych i zostanie ona przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na trwałe usunięcie danych.
8) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy. W przypadku podania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
§9. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę treści oferty.
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 5541240 e-mail: marian.sierant@sicienko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.