Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa pokrycia dachu budynku warsztatowego

Przedmiot:

Naprawa pokrycia dachu budynku warsztatowego

Data zamieszczenia: 2020-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
dzial.inwestycji@upwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa pokrycia dachu budynku warsztatowego S-6 papą termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeni, rynien i rur spustowych na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach, Ul. Wschodnia 68 Wrocław.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Naprawa pokrycia dachu budynku warsztatowego S-6 papą
termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeni, rynien i rur spustowych na terenie Stacji Badawczo-
Dydaktycznej w Swojczycach, Ul. Wschodnia 68 Wrocław.
UWAGA! Prace będą realizowane przy czynnych obiektach.
Ogólny zakres prac:
? Prace budowlane obejmują wykonanie poniższych robót budowlanych (cena kosztorysu obejmuje m.in.):
? demontaż opierzeń blacharskich i instalacji odgromowej,
? naprawa uszkodzonych kominów wentylacji grawitacyjnej,
? zerwanie uszkodzonej papy i naprawy wylewki betonowej,
? pokrycie dachu papą termozgrzewalną min. Grubości 5 m,
? uszczelnienie połącznia pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi (wiatrownice , obróbki kominów),
? tynkowanie kominów , poprawki tynkarskie , malowanie 2x farbą emulsyjną zewnętrzną
? wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych .
Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót:
- koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i wykazany w załącznikach nr 4, 5, do niniejszego zapytania ofertowego.
Prace będą realizowane przy czynnych obiektach.
1.2. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy plac budowy oraz (prace będą prowadzone przy czynnych i użytkowanych obiektach) w sposób uniemożliwiający zniszczenie oraz zabrudzenie, rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprząta teren wokół budowy i placu budowy. Po zakończonej realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiającego Wykonawca przywróci teren placu budowy do stanu pierwotnego.
1.3. Wykonanie robót budowlanych - w oparciu o:
- Opis Przedmiotu zamówienia
- przedmiar robót.

CPV: 45261210-9

Dokument nr: A0T00T00.272.24.2020

Składanie ofert:
2.1. Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2020 r. do godz. 13:00 w Dziale Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Ul. C. K. Norwida 25 pok. 136 lub skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: dzial.inwestycji@upwr.edu.pl w ww. terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 60 dni od daty przekazania placu budowy.
1.4. Miejsce wykonania:
Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojczycach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Ul. Wschodnia 68 Wrocław.
.

Wymagania:
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz do czynności podejmowanych przez Zamawiającego
i Wykonawców stosować się będzie przepisy Ustawy o zasadach finansowania nauki oraz Kodeksu Cywilnego
1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całego zamówienia samodzielnie bez powierzania jego części podwykonawcom.
1.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
1.7. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2.2. W przypadku przesłania skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami na wskazany adres e-mail, wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia oryginału podpisanej oferty Zamawiającemu.
2.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania ofertą oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wymagania:
3.1. termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty przekazania placu budowy.
3.2. gwarancja na roboty: nie mniej niż 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego - końcowego (bez wad).
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy:
dzial.inwestycji@upwr.edu.pl
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
3) zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie min. 3 lat w wykonywaniu robót w zakresie wskazanym w punkcie 1.2 niniejszego zapytania.
? Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie przedmiarów robót,
6.2. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana w złotych polskich,
6.3. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. kosztorysem powykonawczym na podstawie sprawdzonego przez Inspektorów Nadzoru obmiaru wykonanych robót oraz czynników cenotwórczych podanych w ofercie;
7.2. na podstawie protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (jeśli dotyczy),
7.4. fakturowanie jedną fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru technicznego - bez wad.
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
8.3. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Unieważnienie postępowania:
9.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospodarczego.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.2. jej treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
10.3. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
10.4. zawiera rażąco niską cenne w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.5. zawiera błędy w obliczeni ceny, m. in. błędy w kalkulacji cenowej powodują odrzucenie oferty;
10.6. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, m. in wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowana oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. .
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych nieprawidłowościach związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone na nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
12.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
12.6. Ogłoszenie Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12.7. Otrzymanie wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy.
13. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą zgodną z formułą kalkulacji kosztorysowej szczegółowej na zasadach określonych w ,,Środowiskowych metodach kosztorysowych" opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie).
14. Opis sposobu przygotowania oferty:
14.1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim,
14.2. powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
14.3. posiadać datę przygotowania,
14.4. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
14.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego,
14.6. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.