Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia oraz montażem zestawu...

Przedmiot:

Wykonanie zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia oraz montażem zestawu pojemników półpodziemnych na odpady opakowaniowe ( szkło , plastik, papier)

Data zamieszczenia: 2020-08-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 915 784 750, faks 91 577 15 35
biuro@tbs.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia oraz montażem zestawu pojemników półpodziemnych na odpady opakowaniowe ( szkło , plastik, papier) na działce nr geod. 440/51, obr.10 przy Ul. H. S. Czarnieckiego 19 w Stargardzie
Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania : o ZADANIE I - wykonanie zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia, zadanie podzielone jest na etapy: A. roboty budowlane, B. wykonanie nasadzeń, C. założenie trawnika. o ZADANIE II - montaż zestawu pojemników półpodziemnych i osłon na pojemniki kółkowe na odpady zmieszane i BIO i obejmuje w przypadku w przypadku zadania I 1) roboty ujęte w dokumentacji projektowej pt; ,,Projekt zagospodarowania terenu skarpy wraz z przebudową zejścia schodowego" oraz w przedmiarach robót obejmujące m.in. utwardzenie ternu poprzez zastosowanie kostki brukowej betonowej, częściowo w formie nawierzchni żwirowej, wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, ukształtowanie istniejącej skarpy, wykonanie schodów z kostki betonowej, dwóch osłon śmietnikowych oraz drogi dojazdowej. Ponadto zakres zadania obejmuje urządzenie zieleni polegające na m.in. założeniu trawnika, wykonaniu nasadzeń zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej, 2) roboty ujęte w przedmiarach w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu), 3) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), 4) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 5) w przypadku zadania II - roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

CPV: 45223300-9,77310000-6,44613800-8,45233250-6,45223500-1,77314100-5,77315000-1

Dokument nr: 571952-N-2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.tbs.stargard.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Ul. A. struga 29, 73-110 Stargard

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-15
2021-04-15
2020-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie opisuje tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 50 000,00 zł.- dotyczy wszystkich zadań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty polegających na wykonaniu : o W odniesieniu do zadania I zagospodarowania terenu o wartości min.100 000,00 zł brutto. Przez zagospodarowanie ternu Zamawiający rozumie wykonanie utwardzenia terenu poprzez zastosowanie kostki brukowej betonowej wykonanie dróg dojazdowych a także urządzenie zieleni polegające na założeniu trawnika i wykonaniu nasadzeń. o W odniesieniu do zadania II wykonanie dostawy i montażu zestawu pojemników półpodziemnych o wartości min.30 000,00 zł brutto,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy): a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (referencje) do co najmniej jednej wykonanej roboty. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2) W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy), a tym samym, że treść oferty odpowiada, pod rygorem odrzucenia oferty, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca wykazuje (jedynie w sytuacji gdy w formularzu ofertowym wskazuje zamiar zastosowania materiałów równoważnych), że oferowane przez niego materiały lub urządzenia równoważne do materiałów lub urządzeń opisanych dokumentacją projektowo-kosztorysową spełniają wymagania Zamawiającego - karty katalogowe potwierdzające posiadanie wymaganych cech, opisy zawierające porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) materiałów i urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a materiałami lub urządzeniami oferowanym przez Wykonawcę lub inne dowolne dokumenty wykazujące równoważność - o ile te dokumenty nie były elementem złożonej oferty. Patrz też zał. nr 3 instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.