Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo -...

Przedmiot:

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2020-08-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 91 3212780, faks 91 3215995
sekretariat@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wykonanie w oparciu o wykonaną dokumentację robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1, należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. 3. W stosunku do projektu budowlanego Zamawiający informuje, że w ramach realizacji tego zadania nie będzie wykonywany budynek garażu wielopoziomowego oznaczonego w projekcie jako B1 wraz z wiatą śmietnikową (B3) i częścią drogi dojazdowej do parkingu oraz obszaru wjazdowy na prom, który przewidziany jest do realizacji po wybudowaniu tunelu, gdyż tylko wtedy można ograniczyć ilość pasów wjazdowych na prom. 4. Roboty budowlane należy zrealizować na podstawie w/w wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych

CPV: 45000000-7,45233120-6,45100000-8,45111200-0,45110000-1,45200000-9,45220000-5,45233000-9,45230000-8,45231000-5,45316000-5

Dokument nr: 572346-N-2020, WIM.271.1.19.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.um.swinoujscie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem itp.
Adres:
Gmina Miasto Świnoujście, Ul. Wojska Polskiego 1/5,72- 600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-24, godz.: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 14 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) roczny obrót wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wyniósł minimum 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) w każdym roku. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub wykonanie robót drogowych wraz z infrastrukturą techniczną o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000 000 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie. b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: - Kierownikiem budowy posiadającym: o wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, o doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót, w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań, obejmujących budowę lub przebudowę drogi lub wykonanie robót drogowych wraz z infrastrukturą techniczną. - Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającym: o wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót, w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań, obejmujących budowę lub przebudowę budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 90 m2 - Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym: o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez cały okres realizacji zadania, tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących budowę lub przebudowę sieci elektrycznej lub instalacji oświetlenia zewnętrznego drogi o długości min. 1,0 km w jednym odcinku w ramach każdego z zadań. - Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym: o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących budowę lub przebudowę zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o długości min. 1,0 km w jednym odcinku w ramach każdego z zadań. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Audytorem energetycznym lub doradcą energetycznym posiadającym uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz doświadczenie w opracowaniu min. 2 (dwóch) audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej. Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta branży architektonicznej i projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika budowy i kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.. b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (rozdz. V pkt. 2 ppkt. 2 lit. b siwz); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 8 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 4.3 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 7 do siwz). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (w treści formularza ofertowego) wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego - w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium; 8) celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym tych osób; 9) wypełniony wykaz wycenionych elementów stanowiący załącznik nr 4.4 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 10) w razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie materiałów budowlanych i urządzeń instalacyjnych, w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określających parametry techniczne. Niezałączenie do oferty informacji o zamiarze zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych zamawiający uzna za tożsame z deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia ściśle wg dokumentacji projektowej/opisu przedmiotu zamówienia bez stosowania rozwiązań równoważnych. 2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.