Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Przedmiot:

WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2020-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Ul. Silniki 1
61-325 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 548 500, faks 261 548 555
31blt.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 1 W KOMPLEKSIE 2744 POZNAŃ UL. KOŚCIUSZKI 92/98
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych w budynku nr 1 w kompleksie 2744 Poznań Ul. Kościuszki 92/98 - zgodnie z opisem robót - zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zawartą w załączniku nr 5 do SIWZ oraz z nakładami zawartymi w przedmiarze / kosztorysie ślepym - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w szczególności następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - demontaż oraz montaż elementów wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach; - demontaż oraz montaż stolarki drzwiowej; 4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, tj. o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych z nazwy, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego poprzez załączenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja obejmuje materiały wskazane w dokumentacji przetargowej. 5. Wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z przedmiotem i opisem robót. Materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty materiałowe oraz winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów ustawy z dnia 16.04.2014r - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r poz. 266 z późn. zm.). 7. Zamawiający przewiduje jednoetapowe fakturowanie zadania za wykonanie i odebranie całości robót. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego na okres min. 24 miesięcy na wykonane roboty oraz drzwi. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji oferowany przez producenta drzwi

CPV: 45000000-7,45215000-7,45400000-1

Dokument nr: 572606-N-2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.31blt.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
PISEMNY
Adres:
31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO, UL. SILNIKI 1 61-325 POZNAŃ

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godz.: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.