Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa oświetlenia wokół kościoła

Przedmiot:

Naprawa oświetlenia wokół kościoła

Data zamieszczenia: 2020-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Plac Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
71 3960715; fax 71 3173405
um@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na naprawę oświetlenia wokół kościoła NMP w Środzie Śląskiej
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa oświetlenia - dwóch naświetlaczy - przy kościele NMP w Środzie Śląskiej.

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać w formie skanu dokumentów e-mailem na adres: piotr.smok@srodaslaska.pl . z następującym oznaczeniem: ,Oferta na Wykonanie map do celów projektowych' oraz w formie pisemnej pocztą lub kurierem na adres: Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Wydział Inwestycji Ul. Plac Wolności 5. 55-300 Środa Śląska (kancelaria ogólna). Ofertę należy przesłać do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10.00. Za termin złożenia oferty liczy się termin przesłania skanu dokumentów w formie e-maila.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zadania - do 4 dni od daty podpisania Zlecenia przez Wykonawcę

Wymagania:
V. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" - jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą:
3) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi w zakresie prac elektrycznych, co potwierdzi stosownymi dokumentami np. wykaz wykonanych usług.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Piotr Smok Wydział. Inwestycji, tel. (71) 39 60 745; e-mail: piotr.smok@srodaslaska.pl
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt VI nie będą rozpatrywane.
III. Wymagania wobec Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych do 1 kV
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Uwagi:
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena nie może ulec zwiększeniu podczas realizacji zamówienia.
XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzjelenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Zlecenia.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Zlecenia. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy). Pkt. 1 Zamówienia publiczne o wartości poniżej 2 500 euro
Nr sprawy: WIN
I. Zamawiający:
Gmina Środa Śląska
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 3960715; fax 71 3173405
NIP 9131500156

Kontakt:
Piotr Smok Wydział. Inwestycji, tel. (71) 39 60 745; e-mail: piotr.smok@srodaslaska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.