Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
14426z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych

Przedmiot:

Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2020-08-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach
ul. Młodzieżowa 35
89-604 Chojnice
powiat: chojnicki
052-3344243
sekretariat@sm-chojnice.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258007
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-08-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych budynków
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia, które jest podzielone na 26 części jest wykonanie remontu klatek schodowych, osuszenie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji, remont dachu oraz wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach.
1. Wykonanie remontu klatek schodowych (8 części) -roboty tynkarsko - malarskie , elektryczne
2. Wykonanie remontu klatek schodowych (17 części)-roboty glazurnicze
2. Remont dachu i jego elementów (1część)
3. Wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków (1część)
4. Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynkach (3 części)
Cel zamówienia
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia, które jest podzielone na 26 części jest wykonanie remontu klatek schodowych, osuszenie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji, remont dachu oraz wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach.
1. Wykonanie remontu klatek schodowych (8 części) obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującymi adresami:
A. Roboty tynkarsko -malarskie, elektryczne:
Część 1: Ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;
Część 2: Ul. Łanowa 3-5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 12;
Część 3: Ul. Drzymały 28 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 13;
Część 4: Ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;
Część 5: Ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;
Część 6: Ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16;
Część 7: Ul. Drzymały 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 17;
Część 8: Ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;
B. Roboty glazurnicze:
Część 9: Ul. Warszawska 29 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5;
Część 10: Ul. Spółdzielcza 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 9;
Część 11: Ul. Spółdzielcza 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 10;
Część 12: Ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;
Część 13: Ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;
Część 14: Ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;
Część 15: Ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;
Część 16: Ul. Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 19;
Część 17: Ul. Budowlanych 7 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20;
Część 18: Ul. Budowlanych 6 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 21;
Część 19: Ul. Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 22;
Część 20: Ul. Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23;
Część 21: Ul. Budowlanych 2 - w ramach zamierzeni a inwestycyjnego nr 24;
2. Remonty dachów i jego elementów obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującym adresem:
A. Część 22: Ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16
3. Wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków znajdujących się przy:
A. Część 23: Ul. Budowlanych 2, Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23,24;
4. Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynkach (3 części) przy:
a. Część 24: Ul. Warszawska 23- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 6
b. Część 25: Ul. Warszawska 21- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 7
c. Część 26: Ul. Warszawska 19- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 8
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" objętego umową nr RPPM.08.01.02-22-0006/17-00 zawartą w dniu 22.12.2017 r. o dofinansowanie z budżetu UNII Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Miejska Chojnice. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach jest partnerem w/w Projektu.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45112710-5, 77310000-6, 45111000-8

Dokument nr: 1258007,2/2020

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10.15 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach (adres jak w pkt powyżej). W trakcie otwarcia nastąpi odczytanie nazw oferentów (firmy), ich adresy (siedziby) oraz ceny ofertowe i zaoferowane okresy gwarancji.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
do dnia 28-08-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 28.08. 2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach przy Ul. Młodzieżowej 35.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: chojnicki Miejscowość: Chojnice
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Wykonawcy są zobowiązani wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.03.2021 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie .
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
dla części od nr 1 do nr 21:
posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie przebudowy lub/i remontu budynku kubaturowego o wartości nie mniejszej niż:
o 20.000,00 zł brutto - dla części nr 1-8,
o 5.000,00 zł brutto - dla części nr 9-21
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dla części nr 22:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu pokrycia dachowego budynku kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
dla części od nr 23:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, w której zakresie było wykonanie zagospodarowania terenu otoczenia budynku o wartości nie mniejszej niż:
o 50.000,00 zł brutto
wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przez wykonanie zagospodarowania terenu otoczenia budynków Zamawiający rozumie wykonanie takich prac jak: budowa i/lub przebudowa dróg, ścieżek, chodników, miejsc postojowych z kostki betonowej lub kamiennej, budowa/montaż elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń, wykonanie miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży, wykonanie siłowni zewnętrznych, wykonanie ogrodzeń.
dla części nr 24,25,26:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie osuszania ścian metodą iniekcji budynku kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie opublikowana.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji postępowania ofertowego na każdym etapie jego realizacji, bez podania przyczyny anulacji.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:
A)terminu wykonania zamówienia:
o opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
o konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
o istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
o wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
o uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
o wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;
o działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
o przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
o konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
o wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
o napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
o niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy ze względu na brak wymaganych pozwoleń, zgód itp.;
o aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny;
o zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
o skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy;
o konieczność wykonania robót zamiennych;
o niekorzystne warunki pogodowe;
o konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie prac;
o zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
o zmiana zakresu przedmiotu zamówienia;
B)terminów płatności:
o nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego;
o wystąpienie siły wyższej;
o zmiana terminu wykonania zamówienia;
C)parametrów przedmiotu zamówienia:
o istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
o uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
o zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
o konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
o wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp.;
o zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
o konieczność wykonania robót zamiennych;
o przeszkody i trudności formalno-prawne;
o wystąpienie siły wyższej;
D)wynagrodzenia:
o urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano);
o przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia);
o sądowa waloryzacja zamówienia;
E)podwykonawstwa:
o zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom;
o zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego);
o zlecenie części prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego);
o rezygnacja z podwykonawcy.
3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie:
o zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
o zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Zamawiającego;
o zmiany dokonanej podczas wykonywania prac i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu;
o zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych;
o zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
4. Poza tym Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2);
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 3);
4. Wykaz robót budowlanych (zał. nr 4);
5. Wykaz osób (zał. nr 5) - wymagany wyłącznie dla części nr 22 zamówienia;
6. Kosztorys uproszczony wszystkich prac opracowany zgodnie z SIWZ, projektem umowy i dokumentacją projektową;
7. Dowód wniesienia wadium.
8.Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych(zał. nr 9)
Wskazane powyżej dokumenty mogą być załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem formularza oferty, który należy złożyć w oryginale.
Zamówienia uzupełniające
Wszelkie zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz ewentualne zmiany wysokości wynagrodzenia oraz zasady ich dokonywania zostały określone w projekcie umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania, niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteriami oceny ofert są cena oraz okres gwarancji na roboty budowlane.
3. Waga kryteriów: cena - 90% oraz okres gwarancji na roboty budowlane - 10%.
4. Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt, w tym 90 pkt za zaoferowaną cenę oraz 10 pkt za zaoferowany okres gwarancji.
5. Liczbę punktów za poszczególne kryteria oblicza się wg następujących wzorów:
Kryterium nr 1 (K1) - cena
cena oferowana najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
cena badanej oferty brutto
Kryterium 2 (K2) - okres gwarancji na roboty budowlane
okres gwarancji rozpatrywanej oferty w miesiącach
(K2) = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród ważnych ofert
Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może wskazać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Przy czym przy zaoferowaniu okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wynoszącego więcej niż 60 miesięcy oceniona będzie wartość 60 miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
W przypadku braku wskazania jakiegokolwiek okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający do oceny przyjmie jako zadeklarowany wymagany minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), licząc zgodnie z poniższym wzorem:
P = K1+K2.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału określonych w rozdziale V Zapytania ofertowego oraz Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamawiający dokona badania przedmiotowych przesłanek wykluczenia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOJNICACH
Adres
Młodzieżowa 35
89-604 Chojnice
pomorskie , chojnicki
Numer telefonu
505126565
NIP
5550006269
Tytuł projektu
Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach
Numer projektu
RPPM.08.01.02-22-0006/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Alicja Just
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
052-3344243

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.